Projekt o dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Nr projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-005G/18-00

Tytuł projektu: Ad astra

Krótki opis projektu:

Czas realizacji – 1 sierpnia 2018 – 31 lipca 2020 r.

Celem głównym projektu jest poprawa efektów kształcenia 192 uczniów, (84 dziewcząt oraz 108 chłopców) poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym wyrównanie szans edukacyjnych 92 uczniów niepełnosprawnych. Grupa docelowa: 192 uczniów, 40 nauczycieli, w tym z SOSWNiS w Raciborzu – 14 dz. i 33 ch. – 47 to osoby niesłyszące bądź niedosłyszące.

Działania:

  • realizacja 3 kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym,
  • realizacja programu zajęć z obszaru astronomii (kompetencje naukowo-techniczne) dla uczniów szkół podstawowych,
  • doposażenie szkół w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt konieczny do realizacji zajęć,
  • stworzenie scenariuszy zajęć wyrównujących kompetencje naukowo-techniczne (matematyczne) w oparciu o astronomię z uwzględnieniem różnych typów szkół,
  • szkolenia dla nauczycieli.

Grupa docelowa: 192 uczniów, 40 nauczycieli.

Kwota dofinansowania – 809453,23

Projekt będzie realizowany na terenie woj. Śląskiego.

Opublikowano 1 sierpnia 2018
Wróć