Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek w rozwoju

 

Szanowni Państwo,

W ramach Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zapraszamy do udziału w naszym programie kompleksowe wspomaganie szkół w rozwoju, w którym bierze obecnie udział dziesięć szkół różnych typów z całego województwa śląskiego.

Prowadzone ewaluacje pozwalają na wyciągnięcie wniosków, że Rady Pedagogiczne dostrzegają wiele korzyści z takiej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Do najważniejszych zalet programu należy dostosowanie formy i tematyki doskonalenia nauczycieli do potrzeb zdiagnozowanych przez Rady Pedagogiczne a także możliwość indywidualnego kontaktu z ekspertami oraz animatorami. Proponujemy Państwu również superwizje zajęć edukacyjnych. Dzięki temu wiedza zdobyta podczas doskonalenia jest na bieżąco wdrażana do praktyki edukacyjnej.

Nasz program jest zgodny zgodne z zapisami prawa oświatowego i uwzględnia następujące akty:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 430, z późn. zm.)

 

Dlatego też serdecznie zapraszamy kolejne szkoły, którym zależy na wysokiej jakości swojej pracy. Oferujemy Państwu nowoczesną formę doskonalenia w oparciu o:

 • pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły,
 • wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego),
 • pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba),
 • monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności,
 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,
 • udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

 

Dyrektorów szkół zainteresowanych naszym wsparciem prosimy o zgłaszanie się do programu, który obejmuje następujące elementy:

 • kompleksowa diagnoza potrzeb szkoleniowych rady pedagogicznej;
 • indywidualne spotkania z dyrekcją szkoły / placówki;
 • spotkanie z radą pedagogiczną – warsztat diagnostyczno-rozwojowy, opracowanie planu działań wspierających;
 • szkolenia rady pedagogicznej w zakresie zdiagnozowanego obszaru;
 • obserwacje zajęć i omawianie dydaktycznych (na wniosek nauczycieli);
 • monitoring podjętych działań (konsultacje indywidualne i zespołowe);
 • indywidualny udział nauczycieli w szkoleniach prowadzonych przez konsultantów ROM-E Metis na terenie ośrodka w zakresie zdiagnozowanego obszaru;
 • ewaluacja, sporządzenie raportu – konsultacje;
 • spotkanie podsumowujące z radą pedagogiczną – wnioski, rekomendacje, zaplanowanie dalszych działań.

Cena kompleksowego wspomagania będzie ustalana indywidualnie na podstawie zapotrzebowania.

 

Przejdź do formularza zgłoszenia placówki oświatowej do kompleksowego wspomagania...

 

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator programu:

Anna Dzięgiel
e-mail:
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 23 czerwca 2017
Wróć