Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Przygotowanie placówki do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole/Szkoła Promującą Zdrowie – ścieżka indywidualna.

Kod szkolenia: 12D/5

Informacja dla (przed)szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków (przed)szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

Miejsce zajęć: siedziba przedszkola/szkoły (stacjonarnie)

Czas trwania: do uzgodnienia

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: do uzgodnienia
Spotkanie nr 2: do uzgodnienia
Spotkanie nr 3: do uzgodnienia
Spotkanie nr 4: do uzgodnienia
Spotkanie nr 5: do uzgodnienia

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

 

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu PPZ/SzPZ jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie i złożenie dokumentacji w  terminie do 31 stycznia lub 30 czerwca.

To oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele szkół, które do dnia 31 stycznia lub 30 czerwca będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o  Krajowy Certyfikat.

Istotnym kryterium udziału jest wymóg sformułowany przez Centralną Kapitułę w następujący sposób:

Po upływie minimum 3 lat przynależności do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – licząc od daty przyznania Certyfikatu – szkoła/placówka może ubiegać się o  Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Procedurę autoewaluacji można rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

W praktyce oznacza to, że w zajęciach mogą brać udział przedstawiciele placówek, którym 31 stycznia lub 30  czerwca upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania pierwszego Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie albo 5 lat od otrzymania Krajowego Certyfikatu.

Data wręczenia wojewódzkiego Certyfikatu jest zakodowana w  jego numerze. Numer certyfikatu składa się z trzech liczb, gdzie druga liczba oznacza miesiąc wręczenia, a trzecia liczba oznacza rok wręczenia.

Np. Certyfikat nr 288/01-2013 został wręczony szkole/placówce w styczniu 2013 roku.

Uwaga przedszkola i szkoły z Certyfikatem 2. stopnia lub prolongatą Certyfikatu: liczy się data wręczenia pierwszego Certyfikatu, jaki otrzymaliście od nas – w związku z tym możecie ubiegać się o Krajowy Certyfikat.

 

Program cyklu:

Spotkanie 1
Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie. Standardy, narzędzia do  autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty

Spotkanie 2
Temat: Omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych

Spotkanie 3
Temat: Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji

Spotkanie 4
Konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat PPZ/SzPZ

Spotkanie 5
Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem

 

Krótka notka o prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, Wojewódzki Koordynator projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i  edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w  Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na  wielokulturowość II, trener edukacji Heroic Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

Termin płatności: 00:00:00 r.

Wolnych miejsc: 18.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 12D/5

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Adrianą Porębską-Kościelniak – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym.Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Opublikowano 18 września 2023
Wróć