Każde dziecko, każdy człowiek jest inny, wyjątkowy, ma swoje szczególne potrzeby. Dzięki temu, że się od siebie różnimy, rozwijamy odmienne pasje i jesteśmy dobrzy w różnych rzeczach, możemy się uzupełniać. Wśród dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są również dzieci zdolne. To właśnie pracy z  uczniem zdolnym chcemy poświęcić tę konferencję.

Kim zatem jest człowiek, uczeń zdolny". W literaturze można wyszukać wiele definicji określających dziecko zdolne. Maria Tyszkowa pisała, że "... o uczniach zdolnych mówimy w odniesieniu do jednostek przejawiających wysoki poziom zdolności ogólnych (inteligencji) lub posiadających określoną zdolność specjalną w  sferze działalności umysłowej".

Rozpoznawanie oraz rozwijanie zdolności uczniów gwarantuje dobra współpraca i  uzupełnianie się w działaniach środowiska rodzinnego, szkolnego czy pozaszkolnego. Nauczyciel może podjąć działanie rozwijające uzdolnienia uczniów w systemie klasowo-lekcyjnym, a  także poza tym systemem. Na każdym z tych obszarów powinien stworzyć odpowiednią atmosferę, która będzie sprzyjać zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Właściwy stworzony, "dobry klimat" dla ucznia zdolnego wspomaga jego funkcjonowanie oraz ma wpływ budowanie relacji w grupie rówieśniczej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest stosowanie przez nauczyciela efektywnych form i  metod pracy z uczniem, a także właściwego doboru treści. Nauczyciel powinien wspierać aktywność, wzmacniać wiarę w  zdolności, a także nauczyć radzić sobie z niepowodzeniami ucznia szczególnie uzdolnionego. Istotne jest także poświęcanie tym uczniom jak najwięcej czasu oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

Na konferencji poruszymy prawne aspekty wsparcia ucznia zdolnego w systemie edukacyjnym. Przedstawimy psychologiczne aspekty i czynniki funkcjonowania, metody i formy pracy oraz sposoby motywowania ucznia do pracy twórczej oraz rozwijania swoich zdolności. Pokażemy przykład dobrych praktyk.

Termin: 25 września 2023 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Planetarium Śląskie, Chorzów, al. Planetarium 4

Program konferencji:

Godziny

Temat wykładu

9:15 – 10.00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:05

Rozpoczęcie konferencji

Aleksandra Kruszyńska - wicedyrektor ROME "Metis" w Katowicach

10:05 – 10:45

Psychologiczna sylwetka ucznia zdolnego

Ewa Kustwan – Mróz nauczyciel – konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach

10:45 – 11:30

Twórczość jest jak mięsień

Aneta Zasucha, BWA warsztaty ekspresji twórczej

11:30 – 11:40

Mózg jest jak mięsień – prezentacja programu "Mógoki – jak pracować z  dziećmi nad wytrwałością"

Tomasz Wojtasik, nauczyciel - konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach

11:40 – 12:20

Metody pracy, a motywacja ucznia do uczenia się

Sabina Furgoł nauczyciel - konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach

12:20 – 12:35

Przerwa

12:35 – 13:10

Formy wsparcia ucznia zdolnego w ujęciu przepisów prawa oświatowego

Anna Pawłowska, nauczyciel - konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach

13:10 – 13:55

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – przykłady dobrych praktyk w szkole ponadpodstawowej

Jadwiga Gonera-Tomeczek

13:55 – 14:00

Podsumowanie konferencji

Aleksandra Kruszyńska - wicedyrektor ROM-E "Metis" w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

 

Notka biograficzna

Aneta Zasucha

BWA warsztaty ekspresji twórczej. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży – grup szkolnych z Katowic i okolicznych miast oraz dla osób indywidualnych. Głównym założeniem warsztatów jest stworzenie asumptu do zwiększania samodzielnej aktywności twórczej. Działania przebiegają dwupłaszczyznowo, łącząc komplementarnie część merytoryczną z warsztatową. Stałym elementem zajęć jest prezentacja aktualnej wystawy wraz z  prelekcją, dzięki czemu dzieci poznają różnorodne zjawiska artystyczne i uczą się własnego sposobu interpretacji dzieł sztuki. Staramy się przełamać stereotyp, według którego sztuka współczesna jest niezrozumiała i trudna w interpretacji. Dążymy do tego, by dzieci odrzuciły głęboką analizę i kierując się własnymi wrażeniami i odczuciami potrafiły znaleźć własną metodę odczytywania dzieł i umiały dać obraz swym doznaniom werbalnie i plastycznie. Zakres działań praktycznych obejmuje interdyscyplinarne działania artystyczne m.in. instalacje przestrzenne, performance. W świecie, w którym coraz częściej zapomina się o pięknie i estetyce, stworzyliśmy miejsce, w  którym dziecięca wrażliwość i ekspresja znajdują sposobność do  przybrania realnego kształtu w trakcie działań twórczych.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Aleksandra Boruta-Król
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 10 września 2023
Zarchiwizowano 24 stycznia 2024
Wróć