Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Przygotowanie szkoły specjalnej kształcącej dzieci i młodzież z  niepełnosprawnością intelektualną do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie

Kod szkolenia: 12D/4

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach (stacjonarnie)
ul. Drozdów 21

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 26 października 2023 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: Omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych: robocze spotkanie z radą pedagogiczną oraz pracownikami niepedagogicznymi – odbywa się na terenie szkoły/placówki - w razie potrzeby i konieczności – termin do  ustalenia z prowadzącym szkolenie
Spotkanie nr 3: 29 lutego 2024 r. (czwartek)
Spotkanie nr 4: Konsultacje indywidualne wniosku o  Krajowy Certyfikat – termin do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie
Spotkanie nr 5: Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji: odbywa się na terenie szkoły/placówki z  udziałem zaproszonych gości – termin do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

Tematyka:

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i  edukacji zdrowotnej.

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie i złożenie dokumentacji w terminie do  30 czerwca br.

To oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele szkół specjalnych, które do dnia 30 czerwca br. będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o  Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie.

Istotnym kryterium udziału jest wymóg sformułowany przez Centralną Kapitułę w następujący sposób:

Po upływie minimum trzech lat przynależności do  Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie - licząc od daty przyznania Certyfikatu - placówka może ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie.

W praktyce oznacza to, że w zajęciach mogą brać udział przedstawiciele szkół specjalnych, którym 30 czerwca br. upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania pierwszego Certyfikatu Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Data wręczenia Certyfikatu jest zakodowana w jego numerze. Numer certyfikatu składa się z trzech liczb, gdzie druga liczba oznacza miesiąc wręczenia, a trzecia liczba oznacza rok wręczenia.

Np. Certyfikat nr 288/01-2013 został wręczony szkole/placówce w styczniu 2013 roku.

Uwaga przedszkola z Certyfikatem 2. stopnia lub prolongatą Certyfikatu: liczy się data wręczenia pierwszego Certyfikatu, jaki otrzymaliście od nas – w związku z tym możecie ubiegać się o Certyfikat Krajowy.

 

Spotkanie 1
Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie. Standardy, narzędzia do  autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty

Spotkanie 2
Temat: Omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych

Spotkanie 3
Temat: Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji

Spotkanie 4
Konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat SzSPZ

Spotkanie 5
Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie szkoły/placówki z udziałem zaproszonych gości - termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem

 

Krótka notka o prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, Wojewódzki Koordynator projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i  edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w  Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na  wielokulturowość II, trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

 

Opublikowano 6 września 2023
Wróć