Pięć lat temu rozpoczęliśmy w ROM-E Metis w  Katowicach implementację drugiego modułu Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project – HIP). Ten moduł - zatytułowany Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego – był pierwotnie adresowany do  uczennic i uczniów gimnazjów, a po reformie systemu edukacji w  2017 roku – wydał się nam odpowiedni dla klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

Informacje zwrotne od nauczycieli zaangażowanych w  realizację tego modułu oraz własne doświadczenia w realizacji scenariuszy zajęć z uczniami zainspirowały nas do stworzenia projektu pt. Mógoki – jak pracować z dziećmi nad wytrwałością.

Okazało się bowiem, że kluczowe dla osiągnięć szkolnych elementy wspomnianego nastawienia (mindset) są tworzone już podczas pierwszych lat nauki szkolnej. Elementy tego monologu dotyczące: zdolności, wysiłku i wytrwałości, podejmowania wyzwań i przyjmowania krytyki, mają bezpośrednie przełożenie na  struktury motywacyjne dziecka, a tym samym sukces w  edukacji.

 

Co to jest nastawienie?

W prezentowanym programie kluczowym terminem jest pojęcie nastawienia (mindset), które oznacza wyobrażenia albo wewnętrzną opowieść (monolog) osoby o tym, kim jest i  co może osiągnąć. Przekonanie, że poziom inteligencji (podawany jako IQ - wynik testu inteligencji), osobowość, zdolności itp. są ustalone raz na zawsze, to tzw. nastawienie na trwałość (fixed mindset). Jego przeciwieństwem jest nastawienie na rozwój (growth mindset), w którym te wszystkie cechy są elementami podlegającymi ciągłym zmianom – można je doskonalić poprzez wysiłek i pracę.

Budowanie nastawienia i wytrwałości u dzieci

Dorośli bardzo często przypisują poziomowi inteligencji podstawową siłę sprawczą i nadzwyczajną wartość w odnoszeniu sukcesów. Niejednokrotnie pozbawiają w ten sposób dzieci – od  najmłodszych lat – szansy na osiąganie wysokich wyników zarówno w szkole, jak również w innych dziedzinach życia. Przekonanie, że tylko inteligencja wystarczy, aby osiągać pożądane rezultaty swoich działań, blokuje rozwój dzieci. Brzmi drastycznie? Bo  tak jest – doniesienia z dziedziny psychologii motywacji dobitnie pokazują, że taka postawa dorosłych nie docenia, a  czasem nawet wręcz pomija wartość systematycznej pracy i  wytrwałości w osiąganiu sukcesów. Kształtuje w dzieciach nastawienie na trwałość – np. w obliczu trudności tendencję do wycofywania się. Jednak poprzez zmianę przekonań, określone interwencje i sposób udzielania informacji zwrotnej, można ten proces odwrócić, a tym samym stać się twórczym asystentem rozwoju dzieci.

Budowanie u dziecka nastawienia na rozwój jest bardzo istotne, determinuje bowiem podejście do rzeczywistości i postrzegania siebie. Jak mówi Carol Dweck: Jeśli dostajesz ocenę opisową, która brzmi Jeszcze nie umiesz, musisz ćwiczyć, otwierają się przed tobą drzwi do  przyszłości, jesteś na drodze do sukcesu.

Nagradzanie i chwalenie dzieci za inteligencję i talent - zamiast doceniania zaangażowania, wysiłku i wytrwałości - paradoksalnie pozbawia je poczucia sprawstwa. Jednocześnie nie buduje w nich motywacji wewnętrznej, zamiast tego często kształtuje obsesję na punkcie zdobywania dobrych ocen i nagród. Poprzez ciągłe ocenianie wspieramy u dzieci tendencje do  porównywania się z innymi oraz ucieczkowe podejście do  trudności. Tymczasem właśnie doświadczanie przez dzieci trudności, wysiłku i popełnianie błędów uczy myślenia, angażuje w podjęte działania, a w konsekwencji wzmacnia odporność, rozwija wytrwałość i otwiera drogę do myślenia: Jeżeli jeszcze nad tym popracuję, to osiągnę swój cel.

O programie

Wszystkie opisane refleksje, doniesienia naukowe i  obserwacje zaowocowały pomysłem skonstruowania projektu interwencji kształtującej i wzmacniającej nastawienie rozwojowe u dzieci z klas I-III (z możliwością wykorzystania jej również w edukacji przedszkolnej w grupach sześciolatków).

Zaprosiliśmy do współpracy Annę Smak-Drewniak – edukatorkę artystyczną i arteterapeutkę, która napisała i zilustrowała opowiadanie pt. Mógoki. O tym, że warto być wytrwałym oraz dr n. hum. Agnieszkę Leszcz-Krysiak, która opracowała na  bazie tego opowiadania scenariusze zajęć lekcyjnych.

Adresaci

Projekt jest adresowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jego wdrażanie przewiduje szkolenia, w trakcie których zainteresowani nauczyciele będą mieli sposobność rozpoznania własnego nastawienia, poszerzania elementów nastawienia rozwojowego oraz doskonalenia umiejętności budowania tego nastawienia u dzieci z  wykorzystaniem scenariuszy i siły opowieści o Mógokach.

Program cyklu

Szkolenie składa się z trzech spotkań seminaryjno-warsztatowych – w sumie 15 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część pierwsza:

 • wprowadzenie pojęcia nastawienie;
 • doświadczenia własne, autodiagnoza nastawienia;
 • nastawienie rozwojowe i sposoby budowania wytrwałości u dzieci.

Pomiędzy częścią 1 i 2 zadanie domowe: lektura opowieści o  Mógokach.

Część druga:

 • przegląd badań z zakresu psychologii motywacji oraz neuroplastyczności mózgu;
 • tworzenie informacji zwrotnych kształtujących nastawienie rozwojowe;
 • konstruowanie rozwiązań w zakresie promowania i  kształtowania nastawienia rozwojowego w szkole.

Pomiędzy częścią 2 i 3 zadanie domowe: lektura i analiza Inspiratorium.

Część trzecia:

 • elementy treningu wytrwałości (w oparciu o scenariusze zajęć z  dziećmi);
 • współpraca z rodzicami;
 • moja wizja implementacji programu w macierzystej placówce.

Koszt udziału

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi: 120 zł od  osoby.

Cena szkolenia obejmuje następujące materiały:

 • Mógoki. O tym, że warto być wytrwałym - opowieść dla dzieci, napisana i zilustrowana przez Annę Smak-Drewniak;
 • Inspiratorium. Jak pracować z dziećmi nad wytrwałością – zbiór scenariuszy zajęć lekcyjnych do  realizacji podczas wspólnego czytania opowieści o Mógokach;
 • materiały szkoleniowe;
 • zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego (liczba godzin 20 - w tym 5 godzin pracy własnej).

Oferujemy również szkolenia dla zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga i psychologa szkolnego zatrudnianych w danej placówce.
Wszystkie spotkania zostaną przeprowadzone na terenie Państwa placówki.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe opisane powyżej.

Prowadzący

Krystyna Szczęsna-Witkowska
Tomasz Wojtasik
dr. n. hum. Agnieszka Leszcz-Krysiak

 

Terminy spotkań: 18, 25 października i 8 listopada 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Wolnych miejsc: 3.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online do dnia 18 października 2023 r.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 52D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Małgorzatą Garbulińską – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 110, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Kontakt z organizatorami:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 lub 112
e-mail: lub

Opublikowano 22 lutego 2023
Zmieniono 10 sierpnia 2023
Wróć