Zapraszamy na konferencję online Pedagog specjalny, nowy specjalista w szkole.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, specjaliści szkolni: psycholog, pedagog, pedagog specjalny.

Od dnia 1 września 2022 r., w przedszkolach, szkołach, zespołach przedszkoli i szkół niebędących specjalnymi, pojawił się obowiązek zatrudnienia nauczycieli na stanowisku pedagoga specjalnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom specjalistów, doradcy metodyczni we współpracy z konsultantami naszego ośrodka zapraszają do wspólnego przyjrzenia się kim jest pedagog specjalny? Zaproszeni prelegenci przybliżą Państwu sylwetkę tego specjalisty, jego zadania na tle innych specjalistów w szkole oraz zaprezentują zasady planowania zajęć rewalidacyjnych i metody rewalidacji uczniów z problemami słuchu i wzroku.

Termin spotkania: 7 grudnia 2022 r. w godz. 13:00 – 15:45

Miejsce: platforma  ClickMeeting

Plan konferencji

13:00 – 13:10

Otwarcie konferencji

Bożena Bucka – dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

13:10 – 14:10

Pedagog specjalny w szkole ogólnodostępnej – kompetencje i zadania

dr hab. Piotr Ignacy Majewicz

14:10 – 14:30

Analiza zadań specjalistów szkolnych

Marzena Błaszczyk i Ewa Podemska – doradcy metodyczni ROM-E Metis w Katowicach

14:30 – 15:00

Rewalidacja – metody rewalidacji ucznia z dysfunkcją słuchu

Agata Tańska

15:00 – 15:30

Rewalidacja – metody rewalidacji ucznia z wadą wzroku

Ilona Nitychoruk-Piekarz

15:30 – 15:45

Podsumowanie, zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

O prowadzącym:

dr hab. Piotr Majewicz – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kierownik katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół zagadnień związanych z psychopedagogicznymi problemami dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami somatycznymi, rehabilitacją w kontekście psychologii pozytywnej, osobowością pedagoga specjalnego, a przede wszystkim, co stanowi główny obszar eksploracji – psychospołecznym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością ruchową. Autor ponad wielu artykułów i książek, współautor, współredaktor książek z zakresu psychologii rehabilitacji i pedagogiki specjalnej

Agata Tańska - pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog, specjalista i organizator Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wieloletni dyrektor, nauczyciel i rewalidant dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz w szkole ogólnodostępnej organizującej kształcenie specjalne.

Ilona Nitychoruk-Piekarz - pedagog specjalny – surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta uczniów ze spektrum autyzmu, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta polisenosoryczny terapii Snoezelen (Sali Doświadczania Świata), trener treningu umiejętności społecznych. Wieloletni diagnosta i terapeuta pedagogiczny dzieci z różnego rodzaju niepełnpsprawnościami. Terapeuta domowy udzielający wsparcia rodzinom małych dzieci niepełnosprawnych na terenie domu rodzinnego. Doradca metodyczny pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor niepublicznych przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz niepublicznej szkoły ogólnodostępnej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami w tym terapii słuchu, wzroku, rozwoju procesów sensorycznych, kompetencji społecznych. Absolwentka licznych kursów doskonalących nt. pracy i terapii z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stosowania elementów pedagogiki alternatywnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizatorka i osoba prowadząca liczne grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy doskonalące dla nauczycieli i terapeutów placówek specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych.25 letnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi z dysfunkcją słuchu i wzroku oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na różnych poziomach edukacyjnych i ich rodzicami. Propagatorka nurtu owego wychowania w pedagogice oraz konstruowania pracy pedagogicznej opartej na relacjach i podejściu skoncentrowanym na dziecku.

Ewa Podemska

Pedagog, doradca metodyczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Lider Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Absolwentka pedagogiki specjalnej – specjalizacja: resocjalizacja, podyplomowych studiów terapii patologii zachowań, doradztwa zawodowego, kursów kwalifikacyjnych, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, autorka programów dotyczących funkcjonowania klas integracyjnych oraz programów profilaktyczno-edukacyjnych.

Marzena Błaszczyk

Pedagog specjalny (szkoła branżowa i technikum), doradca zawodowy, nauczyciel języka, rewalidacja osób z zespołem Aspergera, trener terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Absolwentka studiów: Filologia germańska, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ASD, Doradztwo zawodowe i personalne, Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta, Terapia rodzin i interwencje systemowe.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Jolanta Leśniak, – nauczyciel konsultant
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

oraz

doradcy metodyczni:
Marzena Błaszczyk; e-mail:
Ewa Podemska; e-mail:

Opublikowano 16 listopada 2022
Wróć