Logo: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach

 

Kampania społeczna – Falochron dla Śląska. Profilaktyka bullyingu w roku szkolnym 2022/2023 będzie wdrażana w szkołach we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach.

 

Zgłoszenie szkoły do Falochronu dla Śląska. Profilaktyka bullyingu

 

Prześladowanie i dręczenie rówieśnicze – buillung- jest definiowane jako forma zachowań agresywnych charakteryzujących się systematycznością, brakiem równowagi siły i władzy między agresorami a ofiarami oraz intencyjnością skrzywdzenia ofiary (Salmivalli, 2014; Olweus, 1993). Jest to zjawisko uniwersalne występujące w formie bezpośredniej (przemoc fizyczna, werbalna, materialna i seksualna) oraz pośredniej o charakterze relacyjnym. Dotyczy ono relacji interpersonalnych ofiary w grupie rówieśniczej, czyli układów towarzyskich i przyjacielskich oraz popularności i akceptacji w grupie. Może mieć miejsce w szkole lub internecie, np. poprzez rozpowszechnianie plotek, niszczenie reputacji, wykluczenie i marginalizację lub ciche traktowanie i ignorowanie (Gini, Pozzoli, 2009; Olweus, 2002; Salmivalli, 2014).

Problem jest w znacznym stopniu obecny w polskich szkołach na co wskazują badania Instytutu Badań Edukacyjnych, w których wzięło udział 10 993 uczniów z 555 klas: 54% uczniów szkół podstawowych, 36% uczniów szkół średnich, 35% uczniów szkół zawodowych i 36% uczniów techników padło ofiarą obgadywania, izolowania i nastawiania klasy przeciwko nim. Wyzywania, obrażania i krzyczenia doświadczyło 49% uczniów szkół podstawowych, 19% licealistów, 22% uczniów szkół zawodowych i 24% uczniów technikum.

Należy także wspomnieć o ośmieszaniu i poniżaniu, agresji materialnej, fizycznej i elektronicznej, której ofiarami jest spora grupa uczniów wszystkich wspomnianych szkół. Uczniowie zapytani o to jakie zachowanie ich rówieśników są dla nich najbardziej dotkliwe najczęściej wskazywali: nastawienie klasy przeciwko komuś (46% wskazuje te zachowanie jako bardzo przykre a 30 % jako przykre ); wykluczanie, izolowanie (odpowiednio 36 i 39%), niszczenie przedmiotów (38 i 35%); pobicie wymagające interwencji pielęgniarki lub lekarza (48 i 35%) (Przewłocka 2015, s. 25).

 

Założenia programowe kampanii:

Program Kampanii Społecznej Falochron został opracowany w ścisłej współpracy z jego autorem – prof. dr. hab. Jackiem Kurzępą, specjalizującym się w dziedzinie socjologii młodzieży oraz autorem licznych publikacji na temat profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Kampania kładzie nacisk na konieczność budowania środowiska przyjaznego w poszerzaniu dobrostanu i wzmacnianiu czynników chroniących. Program Kampanii został oparty o teorię resilience, którazakłada analizę mechanizmów psychologicznych oddziałujących na młodego człowieka, w których identyfikuje się specyficzne dla danego środowiska przyczyny problemów. Taki sposób podejścia skutkuje tworzeniem modeli skutecznie korygujących występujące sytuacje trudne dla młodego człowieka.

 

Cel kampanii:

Celem projektu jest implementacja programu Falochron dla Śląska. Profilaktyka bullyingu w 15 placówkach edukacyjnych (szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) województwa śląskiego w okresie od 1 października 2022 r. – 30 czerwca 2023 r. m.in. poprzez współpracę z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach.

Nadrzędnym celem programu jest zbudowanie sieci lokalnych Szkolnych Falochronów, czyli wzmocnień wobec czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka.

 

Korzyści płynące dla szkoły:

Indywidualne Szkolne Falochrony to pomysł na nową jakość profilaktyki w szkołach/placówkach, który sprawdził się już w latach 2012 – 2016, kiedy to program został zaimplementowany w ośmiu śląskich miastach: Katowicach, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie oraz Rybniku. Łącznie Falochron realizowało 77 szkół.

Zaś w latach 2016 – 2018 Falochron objął działaniem 16 województw w Polsce i był realizowany w ramach Programu Bezpieczna+.

W roku szkolnym 2022/2023 Falochron dla Śląska był realizowany wraz z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Jego celem było uruchomienie w środowiskach szkolnych empatii i rówieśniczego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Szczególnie w sytuacji pandemii COVID-19.

W ubiegłorocznej edycji Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży wzięło udział 65 nauczycieli z 15 szkół.

 

O poprzednich działaniach w Falochronie można przeczytać TUTAJ: falochron.metis.pl/

 

Dlaczego ważna jest Profilaktyka bullyingu.

Zarówno badania przeprowadzone przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach jak i ogólnopolskie badania prowadzone przez instytucje publiczne pokazują, że w polskich szkołach problem prześladowania rówieśniczego jest elementem codzienności. Problem ten – w zależności od przyjętych wskaźników i metodologii – staje się istotnym ciężarem dla 10-20% uczniów. Jednak pozostali, nawet jeśli nie są bezpośrednio dotknięci powtarzalnymi aktami przemocy – pozostają jej świadkami, co istotnie psuje klimat szkoły i klimat klasy prowadząc nie tylko do gorszego rozwoju społeczno-emocjonalnego dotkniętych uczniów, ale i do problemów w nauce.

 

Korzyści płynące z profilaktyki bullyingu w szkole.

Zapoznanie nauczycieli z systemem zapobiegania przemocy RESQL – składający się z aplikacji mobilnej, panelu wsparcia nauczyciela interwenta oraz scenariuszy lekcji realizowanych przez wychowawców i pedagogów.

 

Etapy realizacji Kampanii społecznej – Falochron dla Śląska.

Profilaktyka bullyingu w roku szkolnym 2022/2023.

Główne działania w ramach projektu

 • rekrutacja 15 placówek edukacyjnych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), które wezmą udział w projekcie,
 • stworzenie grupy sterującej projektem z: nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis, wykładowcy i studenci Uniwersytetu humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach,
 • realizacja Falochronu w szkołach,
 • konferencja rozpoczynająca i kończąca projekt,
 • wykorzystanie narzędzia Wirtualne Laboratorium Profilaktyki,
 • wykorzystanie narzędzi badawczych SWPS,
 • udział w międzynarodowym badaniu Tea-REX,
 • pilotażowe wdrożenie narzędzi zapobiegania bullyingowi w szkołach,
 • tworzenie Szkolnych Falochronów we współpracy z uczniami.

Etap: Profilaktyka bullyingu

 • wybranie 15 placówek edukacyjnych,
 • wybranie 4 nauczycieli z każdej ze szkół, zaangażowanie do współpracy samorządów uczniowskich, określenie zasad realizacji Falochronu w 15 szkołach,
 • szkolenie warsztatowe dla nauczycieli – Bullying: prawdy i mity – Zapobieganie, interwencje,
 • zapoznanie nauczycieli z Systemem zapobiegania RESQL – składający się z aplikacji mobilnej, panelu wspierającego nauczycieli interwentów oraz zestawu narzędzi/scenariuszy do pracy z uczniami,
 • konferencja rozpoczynająca projekt – 20 października 2022 r. w siedzibie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach.

Etap: Falochron w szkole

 • 25 godzinne szkolenie dla nauczycieli w szkołach,
 • prezentacja i omówienie narzędzi diagnostycznych,
 • ustalenie przebiegu badania ankietowego i przekazania wyników,
 • przeprowadzenie diagnozy we współpracy z wykładowcami Uniwersytetu SWPS w Katowicach,
 • analiza wyników badań,
 • rekomendacje do Szkolnego Falochronu
 • budowa Szkolnych Falochronów, integracja oddziaływań ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
 • aktywizacja Samorządów Uczniowskich,
 • spotkania konsultacyjno-interwizyjne dla realizatorów.

Etap: Realizacja Falochronu w szkole

 • realizacja Szkolnych Falochronów,
 • spotkania konsultacyjno-interwizyjne dla realizatorów.

Etap: zakończenie i podsumowanie Kampania społeczna – Falochron dla Śląska

 • przestawienie Szkolnych Falochronów na konferencji podsumowującej,
 • wręczenie dyplomów Szkoła z Falochronem.

 

Koordynator Kampanii Falochron:

Magdalena Wieczorek
e-mail:

 

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Opublikowano 15 września 2022
Zmieniono 20 października 2022
Wróć