Tematyka konferencji proponowanych w roku szkolnym 2021/2022 wynika z analizy zgłaszanych przez psychologów, pedagogów i nauczycieli problemów natury społecznej, emocjonalnej i psychicznej jakie zaobserwowali u uczniów w okresie nauczania zdalnego. Okres pandemii Covid-19 zogniskował szereg problemów związanych z obniżonym samopoczuciem, objawami depresyjnymi, lękowymi i motywacją.

Młodzież sygnalizowała brak chęci do nauki i trudności z samodyscypliną, bóle głowy, nudności i problemy ze snem. W licznych konsultacjach telefonicznych konsultanci ROM-E Metis w Katowicach w okresie pandemii wspierali środowisko szkolne w obszarach związanych z radzeniem sobie z kryzysem, postępowaniem w sytuacjach zagrożenia suicydalnego, samouszkodzeniami i zaburzeniami depresyjnymi.

Powyższe fakty oraz doniesienia z badań HBSC (imid.med.pl/pl/aktualnosci/jakie-sa-polskie-nastolatki-raport-hbsc-2020) skłoniły nas do zaproponowania tematu, który na czas obecny jest żywy i aktualny, a dotyczy zakresu zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży po sytuacji pandemii.

Podstawowym celem konferencji jest wyposażenie nauczycieli, psychologów, pedagogów i osoby pracujące w oświacie w niezbędną wiedzę i umiejętności wspierania młodych ludzi w różnych okresach rozwojowych. Jest to kluczowe ponieważ daje podstawę młodym ludziom do podejmowania zadań, jakie stawia przed nimi życie.

Termin do wyboru:

20 października 2021 r. – kod konferencji 9K/O/1

29 października 2021 r. – kod konferencji 9K/O/2

Miejsce: konferencja online

Organizatorzy:

  • Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji:

10:00 – 10:15Uroczyste otwarcie konferencji:

Pani Małgorzata Przybyłek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pani Danuta Maćkowska, Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pani Bożena Bucka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

10:15 – 11:15Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży w kontekście pandemii

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

11:15 – 12:45Konsekwencje zdrowotne pandemii dla dzieci i młodzieży

dr n. med. Andrzej Siwiec - specjalista pediatrii oraz specjalizujący się z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, Prezes Zarządu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o.

12:45 – 13:30Czy dzieci po pandemii są inne – wpływ pandemii na funkcjonowanie dzieci i młodzieży

Agnieszka Moś – dyrektor PPP nr 5 w Katowicach. Pedagog, terapeuta, nauczyciel informatyki, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego

13:30 – 13:45Zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Konferencja / seminarium 9K/O/1

Udział jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 6 z 280.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

 

Konferencja / seminarium 9K/O/2

Udział jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 14 z 270.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

 

Kontakt z organizatorami:

Beata Birnbach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Mirosława Bochner
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

 

O prowadzących:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, pełnomocnik MZ ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.zo.o. Zainteresowania naukowe ogniskuję na okresie adolescencji – fizjologicznego przebiegu, jak również charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń. Pozostałe zainteresowania to zaburzenia odżywiania zarówno klasyczne, jak i nowe, trudno diagnozowalne postaci, problematyka spektrum wrodzonych poalkoholowych zaburzeń rozwojowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorders , FASD), zaburzenia ze spektrum autyzmu ( Autism Spectrum Disorder, ASD), choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Kierownik grantów europejskich w przeszłości i obecnie. Redaktor, autor i współautor podręczników i licznych publikacji naukowych.

Agnieszka Moś – pedagog, terapeuta, nauczyciel informatyki, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, współrealizator w projekcie "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" realizowanym przez Miasto Katowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując 14 lat w szkole podstawowej, obecnie od 8 lat dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stale działająca na rzecz wypracowania wysokiej jakości standardów pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z placówkami oświatowymi. W latach 2001 – 2013 współautorka i realizatorka środowiskowego programu profilaktycznego "Dobrze, że jesteś". Od roku 2014 koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach. We współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli opracowuje i prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli.

dr n. med. Andrzej Siwiec - specjalista pediatrii oraz specjalizujący się z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, Prezes Zarządu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. Wykładowca studiów podyplomowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe w zakresie zdrowia publicznego, toksykologii, ziołolecznictwa oraz psychiatrii dziecięcej, zwłaszcza zaburzeń odżywiania się, zarówno tych klasycznych, jak i nowych, trudno diagnozowalnych postaci, oraz w obszarze adolescencji zarówno w kontekście fizjologii, jak i charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń. Autor szeregu publikacji naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych.

Opublikowano 1 października 2021
Zmieniono 13 października 2021
Wróć