Zapraszamy na wybrane spotkanie, na kilka lub na wszystkie w ramach kursu doskonalącego Kształcenie specjalne – inkluzja w praktyce.

Cele:

 • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie ogólnodostępnej,
 • zapoznanie nauczycieli ze sposobami właściwego reagowania na zachowania niepożądane, okazywania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wskazanie warunków efektywnej pracy nauczyciela w klasie ogólnodostępnej,
  w której znajdują się uczniowie z opiniami i/lub orzeczeniami.

Planowane efekty:

 • nauczyciel zna specyfikę funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • nauczyciel wie, jak skutecznie reagować na zachowania niepożądane, jak okazywać wsparcie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • nauczyciel rozpoznaje potrzeby uczniów z poszczególnymi niepełnosprawnościami.
 • nauczyciel zna warunki efektywnej pracy w klasie inkluzyjnej.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy, inni zainteresowani tematem pracujący z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin kursu: 30

Miejsce: szkolenie online na platformie Zoom

Terminy i tematyka spotkań:

 1. 20 stycznia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:45
  Kształcenie specjalne, definicja i pojęcia związane z tematem, inkluzja w praktyce, podstawy prawne, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie
 2. 18 lutego 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Wczesne wspomaganie w praktyce – warsztaty
  Prowadzenie: Anna Polak
 3. 18 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Tyflopedagogika w praktyce – warsztaty
  Prowadzenie: Ilona Nitychoruk-Piekarz
 4. 24 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Surdopedagogika w praktyce – warsztaty
  Prowadzenie: Ilona Nitychoruk-Piekarz
 5. 15 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Oligofrenopedagogika w praktyce – warsztaty
  Prowadzenie: Dorota Kozłowska
 6. 19 maja 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Funkcjonowanie ucznia z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera na lekcji
  Prowadzenie: Anita Wieloch, Jolanta Leśniak
 7. 10 czerwca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Uczeń z zagrożeniem niedostosowaniem lub niedostosowaniem w klasie – praktyczne wskazówki
  Prowadzenie: Leszek Wacławczyk

Autorzy programu warsztatu: Jolanta Leśniak, Anita Wieloch

Koszt każdego spotkania wynosi 30 zł – podczas zapisów proszę podać nr spotkanie.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 210 zł lub 30 zł za spotkanie

Termin płatności: 17 stycznia 2021 r.

Wolnych miejsc: 8.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 34D/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Jolanta Leśniak
e-mail:

Anita Wieloch
e-mail:

 

O prowadzących:

Dorota Kozłowska – wieloletni nauczyciel-praktyk (wszechstronne doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klas szkoły ponadpodstawowej), oligofrenopedagog, wychowawca, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel języka polskiego, terapeuta Biofeedback, wykładowca na studiach podyplomowych.

Anna Polak – wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończone studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, resocjalizacja, socjoterapia i integracja sensoryczna (dwa stopienie). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym dziećmi ze spektrum autyzmu na różnych poziomach edukacyjnych, także w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Praca w ramach rewalidacji indywidualnej, zajęć terapeutycznych, wczesnego wspomagania rozwoju różnorodnymi metodami min.: Treningu Umiejętności Społecznych, Integracji Sensorycznej, Integracji Bilateralnej, Terapii ręki. Autorka innowacji pedagogicznej Tanecznym krokiem w szkole dotyczącej promowania działalności uczniów niepełnosprawnych z zakresie zadań ruchowych.

Ilona Nitychoruk-Piekarz – pedagog specjalny z ponad 23-letnim stażem pracy, diagnosta i terapeuta dzieci niesłyszących i słabo słyszących (surdopedagog) oraz dzieci niewidomych i słabo widzących (tyflopedagog), specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością Diagnosta I terapeuta integracji sensorycznej, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec. Dyrektor niepublicznych przedszkoli. Nauczyciel dyplomowany.

Opublikowano 30 grudnia 2020
Zmieniono 8 lutego 2021
Wróć