Konsultacje dotyczące analizy statutów szkół – obejmują:

 1. Analizę statutu szkoły, przedszkola, placówki pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.
 2. Konsultacje online z zespołem statutowym szkoły, przedszkola, placówki w zakresie przekazanych uwag i proponowanych zmian.
 3. Ustalenie ostatecznej treści statutu szkoły.
 4. Przygotowanie uchwały Rady Pedagogicznej – uchwalającej statut lub wprowadzającej jego zmiany.
 5. Dodatkowo – na prośbę dyrektora – hierarchizacja wewnątrzszkolnych ( przedszkola lub placówki) aktów prawnych – analiza dostępnych zarządzeń, regulaminów i procedur (udostępnionych przez Dyrektora szkoły) pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i statutem szkoły.

Każda szkoła/placówka zainteresowana konsultacjami na ww. temat proszona jest o przesłanie na adres koordynatora: (Jolanta Leśniak – konsultant w ROM-E Metis w Katowicach) statutu lub statutów swojej szkoły/placówki, tak aby można było przeprowadzić analizę statutu i przedyskutować ewentualne zmiany.

 

 1. Zamówienie na Konsultacje dotyczące analizy statutu szkoły ROM-E Metis w Katowicach przyjmuje na podstawie zgłoszenia placówki – Konsultacje dotyczące analizy statutu szkoły [wersja PDF], Konsultacje dotyczące analizy statutu szkoły [wersja DOC].
 2. Zgłoszenie należy wypełnić, wydrukować i przesłać na adres
 3. Czas realizacji konsultacji w zakresie analizy statutu, będzie uzgadniany indywidualnie przez koordynatora z dyrektorem szkoły/placówki.
 4. Termin realizacji oraz szczegółowy program spotkań online z zespołem statutowym ustalany jest z koordynatorem.
 5. Koszt konsultacji od 1 marca 2023 r. wynosi:
  • w przypadku jednego typu szkoły i jednego statutu – 700 zł;
  • w przypadku zespołu szkół i innej liczby statutów – 1100 zł.
 6. Faktura wystawiana jest na podstawie danych zawartych w "Zgłoszeniu placówki" oraz informacji od koordynatora o zakończeniu konsultacji w zakresie analizy statutu.

Do pobrania:

Opublikowano 16 września 2021
Zmieniono 28 lutego 2023
Wróć