Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach wraz z Dyrektorami Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy informują o rozpoczęciu realizacji projektu

Klucz do Sukcesu
w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.09-2018 – 31.07.2020 r. poprzez:

 • wspomaganie szkół/przedszkoli/placówek (praca z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami dostosowanymi do potrzeb danej szkoły),
 • prowadzenie międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),
 • prowadzenie doradztwa dla pracowników systemu wspomagania.

 

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 • pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • pracowników bibliotek pedagogicznych;
 • nauczycieli będących doradcami metodycznymi;
 • trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

 

Działania w ramach projektu:

 1. Udział w 70 godzin zajęć stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu w jednej z wybranych przez siebie kompetencji kluczowych tj.:
  • kompetencje cyfrowe (TIK)
  • kompetencje matematyczno – przyrodnicze
  • umiejętności porozumiewania się w językach obcych
  • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
  • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
  • wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji.
 2. Objęcie wspomaganiem jednej szkoły lub przedszkola.
 3. Udział w sieciach współpracy.
 4. Możliwość korzystania z usług doradczych w czasie całego procesu wspomagania szkoły lub przedszkola.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 • dostęp do specjalistycznych narzędzi dot. wspomagania, które zostaną opracowane w ramach projektu,
 • możliwość prowadzenia wspomagania w szkole lub przedszkolu wraz z możliwością korzystania z usług doradcy w czasie całego procesu wspomagania placówki,
 • otrzymanie statusu trenera oraz doradcy ds. wspomagania szkoły,
 • udział w sieciach współpracy,
 • udział w ewaluacji procesu wspomagania w każdej szkole/przedszkolu/placówce edukacyjnej, a tym samym możliwość weryfikacji wszystkich działań zrealizowanych w ramach procesu wspomagania w konkretnej placówce,
 • możliwość kontaktu z ekspertami na każdym etapie realizacji procesu wspomagania.

 

Scenariusze i materiały do pobrania:

matematyczno-przyrodnicze – II etap (48.31 MB)

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania – II etap (2.69 MB)

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania – III etap (12.34 MB)

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania – II etap (3.7 MB)

porozumiewanie się w językach obcych – III etap (46.59 MB)

nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie – I etap (12.18 MB)

nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie – II etap (777.08 KB)

wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów – II etap (1.98 MB)

wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów – III etap (11.41 MB)

wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci (9.69 MB)

Opublikowano 28 września 2018
Zmieniono 4 grudnia 2020
Wróć