Więzi – więzy. Edukacja i profilaktykaWięzi – więzy. Edukacja i profilaktyka

VII konferencja | O konferencji | Termin i miejsce | Program konferencji
Opis warsztatów | Warunki uczestnictwa/zgłoszenie | Kontakt
 

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII konferencji Więzi – więzy. Edukacja i profilaktyka.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 35 zł (sł. trzydzieści pięć złotych).

Jeżeli wyraża Pani/Pan gotowość do udziału w konferencji prosimy o wydrukowanie, dokładne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 18 września br.:

  • faksem: nr 32 209 53 13
  • lub pocztą na adres:
    Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
    ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice

    (z dopiskiem na kopercie: Konferencja WIĘZI – WIĘZY)

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość rejestracji online.

Prosimy o wpłatę ww. kwoty na konto:
ING Bank Śląski S.A. Nr 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.
Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: KONFERENCJA 5K.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego.
Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy oraz adres) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Osobom zakwalifikowanym zostaną wysłane imienne zaproszenia, niezwłoczne po otrzymaniu przez organizatora opłaty konferencyjnej.
Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów przejazdu i nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania podczas trwania Konferencji.

Rezygnacja z formy doskonalenia zawodowego w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem powoduje, że ROM-E Metis w Katowicach nie zwraca wpłaconej należności. Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej.

Brak podpisu na formularzu zgłoszeniowym uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do bazy danych organizatora, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wydania potwierdzenia uczestnictwa.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji oraz faktury otrzymają Państwo podczas części wykładowej projektu – tj. w dniu 21 września br.

Serdecznie pozdrawiamy

Organizatorzy

Opublikowano 18 lipca 2006
Zmieniono 24 lipca 2006
Zarchiwizowano 22 września 2006
Wróć