Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/16

Arteterapia#3: Twórczość wspomagająca rozwój

 

Tylko w sobie sam każdy nosi swój skarb i tam źródło znajdował natchnienia
Sokrates

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, trzeciej edycji cyklu seminaryjno – warsztatowego z zakresu arteterapii.
Nową edycję zatytułowaliśmy Twórczość wspomagająca rozwój.

Prowadzenie zajęć: prof. dr hab. Wiesław Karolak – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców, metodyków, arteterapeutów.
Warsztaty będą prowadzone tak, aby uczestnicy poza pracą nad sobą mogli przenosić scenariusze i doświadczenia do swoich placówek, wykorzystywać je w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

Twórczość wspomagająca rozwój to warsztaty artystyczne, arteterapeutyczne, twórcze – praktyczne usprawnianie umiejętności twórczego myślenia i działania. Termin warsztaty rozumiany tutaj jest jako metoda pracy, ale i jako środek – narzędzie konsultacyjne i ćwiczeniowe służące rozwiązywaniu podstawowych problemów egzystencjalnych.

 

Cykl służy głównie poznaniu siebie i pogłębieniu naszych wyobrażeń o niezwykłych możliwościach tkwiących w nas samych. Podczas ćwiczeń będziemy zastanawiać się nad tym, co stanowi o pełni życia, czym jest miłość, dobroć, szczęście. Penetrować będziemy takie problemy jak: dom, rodzina, szkoła, praca, pieniądze. Będziemy odkrywać siebie. Sens tych warsztatów polega na tym, by każdy samodzielnie doszedł do poznania siebie, swoich możliwości i ograniczeń.

 

Zakładamy tworzenie sytuacji, w której z jednej strony ujawni się to, co dla każdego uczestnika jest istotne, a z drugiej – tworzenie warunków do tego, by to – do czego dojdą poszczególni uczestnicy – mogło być doświadczone również przez innych. Te warsztaty powinny tworzyć otwarte sytuacje wymiany emocji, myśli, znaków, języków.

 

Warsztaty będą zdominowane przez problem JA - JA CZŁOWIEK, JA człowiek podmiotowy. Te warsztaty to programowanie własnego rozwoju, programowanie sukcesu.

 

Perspektywa teoretyczna
Wychodzimy z założenia, że człowiek jest twórczy w swej istocie, że w każdym człowieku ukryta jest siła – siła tworzenia. Odchodzimy od romantycznej wizji twórczości jako czegoś nadprzyrodzonego, tajemniczego i nadzwyczajnego. Samo myślenie i działanie twórcze traktujemy, podobnie jak każdy inny rodzaj aktywności człowieka. Uznajmy, że możliwe jest stymulowanie, rozwijanie, a nawet trenowanie twórczości. Uznajemy, że możliwe, a nawet konieczne jest programowanie naszej przyszłości, programowanie sukcesu.

 

Orientacja innowacyjna i proinnowacyjna
Innowacja (łac. inowatio – odnawianie) rozumiana jest tutaj jako proces wprowadzania nowych technik, metod, środków, zwyczajów; zmian w sposobie życia i wykonywania czegoś. Opowiadając się za promocją zjawiska proinnowacyjności, czyli bycia za zmianą, proponujemy postawę nacechowaną pozytywnym i przychylnym nastawieniem wobec progresywnych zmian rozwojowych.

 

Perspektywa praktyczna
Bycie twórczym i kreatywnym pojmuje się tutaj jako określony zespół cech umiejętności, które w określonym stopniu może opanować każdy, ucząc się pewnych reguł i działań związanych z twórczym rozwiązywaniem problemów. Wychodząc z przekonania, że działanie twórcze ma charakter umiejętności, polegającej na przekształcaniu myśli, emocji, energii i rzeczy proponuje się praktyczne doskonalenie tej cechy. Uważa się trenowanie myślenia twórczego, umiejętności twórczych, za możliwe, celowe a nawet konieczne. Ćwiczeniom myślenia twórczego powinna towarzyszyć motywacja. Uczymy się najlepiej, gdy robimy wynalazki(Piaget).
Działaniom praktycznym twórczego samorozwoju towarzyszy teoria programowania sukcesu. Zakłada się, że sukces nie jest przypadkiem. Sukces nie wybucha od przypadkowej iskry, musisz się sam zapalić (Reggie Leach). Sukces jest wynikiem naszych myśli i działań, tak jak zborze na polu nie rodzi się samo, ale wymaga zasiania i pracy rolnika.

 

Sukces polega na stałym stawianiu sobie celów. Sukces = cel. Umysł ludzki jest jak samo naprowadzająca się torpeda, Jeśli tylko cel jest wyraźnie wytyczony, mamy w swoich programach zdolność stałego korygowania podejmowanych działań, tak, aby doprowadziły do tego celu. Cel musi istnieć realnie. Powinien być konkretny, wyraźny. Ludzie bez konkretnych celów nie osiągają sukcesu i narażeni są na przykre zderzenia oraz niespodzianki w życiu. Mówi się, że jeśli się nie wie, dokąd się idzie, to trzeba bardzo uważać, bo można tam nie trafić!

 

Projekt składa się z sześciu modułów odbywających się raz w miesiącu: w piątki w godz. 10:00 – 15:00.

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

 

Uwaga! Cykl szkoleń ma charakter kursu doskonalącego. Nie jest kursem dającym kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy arteterapeutycznej.

 

Moduły/warsztaty:

  1. JA, TY, MY – 21 października 2011 r. (piątek)
  2. Dom, rodzina – 25 listopada 2011 r. (piątek)
  3. Szkoła, praca – 2 grudnia 2011 r. (piątek)
  4. Pieniądze, zdrowie – 13 stycznia 2012 r. (piątek)
  5. Szczęście, sukces – 10 lutego 2012 r. zmiana terminu na 24 lutego 2012 r. (piątek)
  6. Wartości, projekt własnego rozwoju – 16 marca 2012 r. (piątek)

 

Koszt udziału w w całym cyklu wynosi 260 zł (sł. dwieście sześćdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 130 zł (sł. zł. sto trzydzieści) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2011 r.
Drugą ratę w wysokości 130 zł (sł. zł. sto trzydzieści) należy wpłacić po 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/16.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 26 sierpnia 2011
Zmieniono 26 stycznia 2012
Zarchiwizowano 29 maja 2012
Wróć