Cel strategiczny kampanii:

Kampania jest przedsięwzięciem, które ma na celu wyposażenie nauczycieli, psychologów, pedagogów i osoby pracujące w oświacie oraz rodziców w niezbędną wiedzę i umiejętności budowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży poprzez zwrócenie uwagi na budowanie i wzmacnianie podstawowych filarów zdrowia psychicznego.

Kampania jest działaniem zaplanowanym na lata 2021 – 2025.

Celami szczegółowymi kampanii są:

  • EMOCJE! wspieranie rozwoju zdrowia psychicznego w aspekcie zdolności do doświadczania i wyrażania emocji, szacunku do siebie i innych, zaufania do siebie i świata;
  • SAMOOCENA! kształtowanie adekwatnej samooceny u dzieci i młodzieży w tym szczególnie samoszacunku, samoświadomości i umiejętności znoszenia porażek;
  • KOMUNIKACJA I RELACJE! elastyczność w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi;
  • PREWENCJA! zapobieganie problemom natury psychicznej w tym szczególnie zachowaniom autoagresywnym i suicydalnym.

Przewidywane efekty kampanii:

  • zwiększenie wiedzy na temat poszczególnych filarów budujących zdrowie i odporność psychiczną dzieci i młodzieży;
  • trening umiejętności wspierania poszczególnych filarów u dzieci i młodzieży;
  • uwrażliwienie na sygnały zwiastujące trudności i problemy natury psychicznej oraz zwiększenie umiejętności reagowania na powyższe trudności;
  • wzmocnienie działań prewencyjnych.
Opublikowano 8 kwietnia 2021
Wróć