Dydaktyczne inspiracje

Wstęp «  
Gram, więc się uczę «  
Podpowiadajnik «  
Dzielimy się pomysłami «  
Miszungowy lyjamt «  

Questing – uczy bawiąc – bawi ucząc.

Questing to rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego danego regionu. W wielu elementach gra ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie. Od gier miejskich questy odróżnia bezobsługowość, a od podchodów dodatkowo też to, że są ściśle związane z konkretnymi miejscami i spełniają rolę edukacyjną.

Celem questingu jest rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, szukanie wyjątkowości w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, upowszechnianie wiedzy o miejscach wyróżniających się krajobrazem, przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym. Poza elementami edukacyjnymi, questing może pełnić również funkcje czysto rozrywkowe. To jednocześnie ciekawa metoda promocji regionów lub obiektów w myśl zasady "nauka przez zabawę".

Questing jest uatrakcyjnieniem spaceru dydaktycznego (edukacyjnego) – formy zajęć dydaktycznych prowadzonych poza szkołą.

Wycieczki i spacery spełniają doniosłą rolę w procesie wychowania dzieci i zapoznania ich z otaczającym światem. Są korzystne dla zdrowia i psychicznego odprężenia, dzięki atrakcji, swobodzie i radości.

Uczniowie dzięki wycieczkom i spacerom pogłębiają wiedzę. Są zaciekawieni. Zagłębiają się

W temat, przechodzą od tego, co znane, do tego, co nieznane, intrygujące. Zaciekawienie i ciekawość dzieci są tu najważniejszym "motorem" aktywności. Kiedy dzieci zapoznają się ze swoim najbliższym środowiskiem przyrodniczym, poczują się w nim bezpieczne.

Wtedy będą coraz samodzielniej pogłębiać swoje obserwacje.

Wycieczki, czy spacery mogą być też inspiracją i punktem wyjścia do dalszego rozwijania materiału programowego czy problematyk i szkolnej. Mogą być ilustracją niejako tego wszystkiego, co dzieci wcześniej już podczas nauki szkolnej poznały.[1]

 

Jak się bawić.

Każdy uczestnik zabawy otrzymuje ulotkę (Quest – do wydrukowania w załączniku PDF), na której w formie rymowanki umieszczone są wskazówki podpowiadające w jakim kierunku poruszać się w terenie. W queście znajdują się zadania i zagadki, których rozwiązanie jest możliwe tylko po dotarciu do właściwego miejsca. Kierując się tymi informacjami uczestnik dociera do miejsca zakończenia zabawy, w którym ukryty jest skarb. Skarbem jest pieczęć, której odcisk przystawia się na ulotce questowej. W ten sposób uczestnicy dokumentują przejście całej trasy.

 

Rozwiązanie Questu i hasło końcowe:

Quest – rozwiązanie

Sonia Gogulla

 

[1] Barbara Tomasiewicz Walory dydaktyczno-wychowawcze spacerów i wycieczek.
www.zojedlanka.stoczeklukowski.pl/Walory%20dydaktyczno%20wychowawcze%20spacerow%20i%20wycieczek.pdf [dostęp 23.01.2019].

Opublikowano 12 lutego 2019
Wróć