Logo: Pomaganie łączy

 

Celem programu jest doskonalenie umiejętności szerokiej i wielospecjalistycznej współpracy w kształceniu oraz udzielaniu pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Do chwili obecnej uruchomiliśmy szereg działań o charakterze kaskadowym skierowanych do instytucji oraz osób pracujących z tymi dziećmi i młodzieżą a także ich rodzinami.

I. Pierwszy etap programu to konferencje wojewódzkie:

 • 14 marca 2016 r. odbyła się konferencja wojewódzka: Małe dziecko niepełnosprawne – kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie, miejsce Sala Sejmu Śląskiego, uczestniczyło w niej 149 osób,
 • 25 maja 2016 r. odbyła się konferencja wojewódzka Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością jego rodzina, nauczyciel i terapeuta, miejsce CINIBA Katowice, uczestniczyło w niej 58 osób,
 • podczas konferencji oraz na stronie WWW ośrodka upowszechnialiśmy informację o programie.

II. Etap realizacji programu:

 1. Utworzono i prowadzono różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i specjalistów:
  • Sieć współpracy i samokształcenia specjalistów ds. wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci niepełnosprawnych
   nauczyciele i specjaliści pracujący z małymi dziećmi niepełnosprawnymi spotykali się w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach wymieniając się doświadczeniami w pracy z dziećmi i ich rodzinami, uczestniczyło w niej 30 osób,
  • 4 Sieci współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin:
   • I sieć pracowała w ROM-E Metis w Katowicach – uczestniczyło w niej 28 osób
   • II sieć pracowała w Częstochowie w Zespole Szkół Specjalnych nr 23, ul. Legionów 58, uczestniczyło w niej 30 osób
   • III i IV sieć pracowały w Gliwicach w Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, ul. Przedwiośnie 2, uczestniczyło w nich 21 i 18 osób
 2. Zorganizowano i przeprowadzono 7 konferencji regionalnych nt. Organizacja kształcenia i wychowania dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu /szkole/placówce poświęcone dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – w okresie od października 2016 do lutego 2017 r., uczestniczyło w nich łącznie 551 osób. W organizacji konferencji pomagały nam osoby z Kuratorium Oświaty w poszczególnych Delegaturach.
 3. W ramach Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych pracowano nad zagadnieniami wydawania opinii i orzeczeń oraz wspomagania pracy przedszkoli, szkół i placówek przez poradnie w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi i ich rodzinami, w sieci uczestniczyło 42 dyrektorów.
 4. W ramach współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w dniu 19 listopada 2016 r. odbyło się w AWF w Katowicach spotkanie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych nt. Dziecko z niepełnosprawnością w oświacie, uczestniczyło w nim 50 osób.
 5. Konsultanci ROM-E Metis realizujący program Pomaganie łączy uczestniczyli w audycjach radiowych poświęconych dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom m.in: Radio Katowice, Tok FM udzielali licznych konsultacji i porad dla nauczycieli, specjalistów i rodziców dzieci niepełnosprawnych.

III. Efekty realizacji Programu:

 • w ramach 6 sieci współpracy i samokształcenia, pracowano nad wspomaganiem pracy przedszkoli, szkół i placówek – łącznie uczestniczyło 169 osób,
 • usprawniono lokalną współpracę na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin dzięki działaniom osób uczestniczących w sieciach,
 • w ramach 9 konferencji, w tym 7 w poszczególnych delegaturach KO, uczestniczyło łącznie 758 osób, przedstawiono standardy kształcenia oraz udzielania pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom, które powinny być realizowane w przedszkolach szkołach i placówkach,
 • w ramach sieci, konferencji oraz spotkań z dyrektorami, nauczycielami, specjalistami, rodzicami przedstawiano założenia oraz regulacje prawne związane z Reformą Edukacji,
 • bezpośrednim wsparciem w Programie Pomaganie łączy objęto 977 osób,
 • zrealizowano w różnych formach 155 godzin dydaktycznych,
 • program jest realizowany we współpracy z przedszkolami, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi z terenu całego województwa oraz psychologami, logopedami, pedagogami i doradcami metodycznymi z przedszkoli i szkół, uczelniami oraz fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

IV. Nasze plany w roku szkolnym 2017/18:

 • wdrażanie w ramach programu, Reformy edukacji – głównie w obszarach związanych z organizacją kształcenia i pomocy dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach placówkach – nowe rozporządzenia MEN,
 • doradztwo zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych,
 • współpraca z rodzicami dzieci/uczniów niepełnosprawnych,
 • standardy opiniowania i orzekania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • kontynuacja pracy sieci.

 

Autorem programu Pomaganie łączy jest Małgorzata Spendel.

Program realizowały: Ewa Fiedziukiewicz, Małgorzata Spendel i Mirosława Bochner.

Opublikowano 14 lipca 2017
Zarchiwizowano 1 września 2017
Wróć