Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 12134)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000195

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001465

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.2134)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002134

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) – wejście w życie 12.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001078

Wydano na podstawie: art. 13 ust. 22 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dotyczy: opieka, rodzina, świadczenie wychowawcze

Zmieniono 3 września 2019

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2220)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002220

Dotyczy: opieka, rodzina, świadczenia rodzinne

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

Tekst jednolity

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001508

Dotyczy: opieka, pomoc społeczna, rodzina

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000998

Dotyczy: opieka, piecza zastępcza, rodzina

Zmieniono 28 maja 2018

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001255

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2186, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002186

Wydano na podstawie: art. 13

Dotyczy: pomoc prawna, rodzina

Zmieniono 25 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000157

Dotyczy: opieka, rodzina

Opublikowano 27 lipca 2017

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000682

Dotyczy: opieka, rodzina, wychowanie

Zmieniono 31 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002234

Wydano na podstawie: art. 10 ust. 14 ustawy "Za życiem"

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, pomoc prawna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001860

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, pomoc prawna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opublikowano 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001863

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000785

Dotyczy: opieka, rodzina

Zmieniono 9 stycznia 2017

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"(MP z 2016 r. poz. 1250)

monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1250/1

Wydano na podstawie: art. 12 ust. 1 ustawy "Za życiem"

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 3 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna