Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000862

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000405

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania danych do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Dz. U z 2017 r. poz. 238)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000238

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożenia przestepczością na tle seksualnym

Dotyczy: bezpieczeństwo, dyscyplinarna odpowiedzialność, prawo pracy

Zmieniono 3 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 741)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000741

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 85 ustawy Karta Nauczyciela

Dotyczy: dyscyplinarna odpowiedzialność, postępowanie dyscyplinarne, prawo pracy

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2040)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002040

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 85p ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Dotyczy: dyscyplinarna odpowiedzialność, postępowanie dyscyplinarne, wynagrodzenia nauczycieli

Opublikowano 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1378)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001378

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 85y ust. 10

Dotyczy: dyscyplinarna odpowiedzialność, prawo pracy, rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

Zmieniono 24 listopada 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna