Uczestnicy

Pracownicy poradni kierowani na kursy typu M/p muszą posiadać już ugruntowane umiejętności w zakresie pierwszego kontaktu z komputerem. Za przygotowanych uważa się specjalistów, którzy:

 • posiadają certyfikat ECDL,
 • lub ukończyli szkolenia np.
  • w ramach programu "Intel – Nauczanie ku przyszłości",
  • podstawowe kursy informatyczne organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli,
  • podstawowe szkolenia informatyczne w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli,
 • lub zdobyli poniższe umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem w ramach samokształcenia:
  • korzystanie z aplikacji oraz wbudowanej pomocy,
  • zapisywanie i odczytywanie wyników swojej pracy,
  • porządkowanie zbiorów w pamięci zewnętrznej komputera,
  • modyfikowanie podstawowych ustawień systemu,
  • redagowanie tekstów zgodnie z przyjętymi zasadami, dostosowując ich formę do przeznaczenia,
  • projektowanie arkusza kalkulacyjnego, wykonywanie prostych obliczeń, tworzenie ilustracji graficznej danych,
  • łączenie informacji pochodzących z różnych aplikacji,
  • korzystanie z pomocy wbudowanej do aplikacji,
  • zapisywanie i odczytywanie wyników swojej pracy,
  • porządkowanie zbiorów w pamięci zewnętrznej komputera,
  • drukowanie opracowanych dokumentów,
  • łączenie informacji pochodzących z różnych aplikacji.

Treści kształcenia:

 • zasady metodyczne posługiwania się TI we wspomaganiu pracy specjalisty w poradni psychologiczno-pedagogicznej, wpływ na efektywność i atrakcyjność udzielanej pomocy,
 • pakiety edukacyjne – sposoby wykorzystania w poradni,
 • aspekty psychologiczne procesu uczenia się a wykorzystanie programów multimedialnych w procesie kształcenia,
 • wzbogacenie pracy pedagoga w elementy multimedialne,
 • pozyskiwanie obiektów multimedialnych za pomocą takich urządzeń jak skaner, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa,
 • obróbka obiektów multimedialnych (w tym optymalizacja ich parametrów),
 • zaawansowane wyszukiwanie i gromadzenie materiałów edukacyjnych z Internetu,
 • sposoby komunikacji poprzez sieć Internet – poczta elektroniczna, komunikatory, forum dyskusyjne itp.,
 • normy etyczne w korzystaniu ze źródeł informacji oraz w posługiwaniu się informacją,
 • opracowanie scenariusza projektu pedagogicznego z uwzględnieniem sposobu jego wykorzystania w dydaktyce.

Osiągnięcia

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu powinien potrafić:

 • projektować, przygotowywać i efektywnie prowadzić zajęcia z zastosowaniem technologii informacyjnej oraz organizować pracę uczniów z komputerem,
 • posługiwać się multimedialnym zestawem komputerowym, połączonym z siecią komputerową w:
  • docieraniu do informacji,
  • porozumiewaniu się,
  • gromadzeniu, selekcjonowaniu i przetwarzaniu informacji, zgodne z obowiązującymi normami etycznymi oraz poszanowaniem praw autorskich;
 • posługiwać się multimedialnym zestawem komputerowym i jego urządzeniami peryferyjnymi takimi jak: drukarka, skaner, kamera, wideoprojektor i aparat cyfrowy oraz ich oprogramowaniem w:
  • przygotowaniu multimedialnej prezentacji,
  • opracowywaniu projektów edukacyjnych, publikacji;
 • tworzyć i publikować dokumenty w sieci Internet,
 • komunikować się z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 • stosować zasady poprawnego tworzenia prezentacji multimedialnej,
 • opracowywać i tworzyć poprawne projekty edukacyjne z wykorzystaniem możliwości narzędzi informatycznych, a w szczególności:
  • profesjonalnych programów prezentacyjnych,
  • dokumentów HTML,
  • programów edukacyjnych,
  • urządzeń peryferyjnych (kamery i aparatu cyfrowego, skanera, drukarki);
 • znać normy etyczne w korzystaniu ze źródeł informacji oraz w posługiwaniu się informacją,
 • potrafić ocenić przydatność oraz wpływ wybranego oprogramowania edukacyjnego i zasobów informacji oraz usług dostępnych w sieci Internet na efektywność nauczania.

Zobacz także:

Opublikowano 17 listopada 2006
Zarchiwizowano 14 czerwca 2007
Wróć