Wzmacnianie zdrowia psychicznego

Wzmacnianie zdrowia psychicznego

O programie «  
Cele i formy realizacji «  
Przepisy prawne «  
Kadra realizatorów «  
FAQ o zdrowiu psychicznym «  
Aktualności «  

Tytuł szkolenia

Liczba godzin

Prowadzący / kontakt

Adolescencja – uwarunkowania psychologiczne oraz specyficzne zagrożenia tego okresu

 1. Biologiczne aspekty okresu adolescencji.

 2. Uwarunkowania psychologiczne dojrzewania.

 3. Zagrożenia okresu dojrzewania – analiza zjawiska przemocy rówieśniczej oraz problematyki samouszkodzeń.

 4. Skuteczna praca z adolescentem.

10

Katarzyna Jaworska

32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Budowanie poczucia wartości u dzieci i młodzieży

 1. Teoria Nataniela Brandena na temat filarów poczucia własnej wartości.

 2. Budowanie skuteczności i zaradności życiowej u dzieci.

 3. Budowanie i wzmacnianie optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń życiowych.

 4. Podstawy psychologii behawioralno-poznawczej w pracy z dzieckiem.

10

Mirosława Bochner

32 209 53 12 lub 14 wew. 149

Dyscyplina i ład w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej

 1. Czynniki / zachowania nauczyciela wpływające na zachowanie dyscypliny w klasie – wg H. P. Noltinga.

 2. Wybrane metody utrzymywania dyscypliny w trakcie lekcji.

10

Wioleta Baraniak

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Dzieci i młodzież w sytuacji rozwodu i / lub śmierci bliskich – czyli podstawowe informacje jak wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznych utrat

 1. Rozwód jako dodatkowy kryzys w cyklu życia rodziny. Dzieci, młodzież i dorośli w sytuacji rozwodu – jak spostrzegają i jak radzą sobie z ta sytuacją. Sposoby wspierania dzieci w sytuacji rozwodu rodziców.

 2. Etapy żałoby, rozumienie śmierci przez dzieci i młodzież, sposoby wspierania ucznia w sytuacji żałoby.

5

Wioleta Baraniak

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Dziecko w obliczu żałoby – grupa wsparcia i interwencje indywidualne

 1. Rodzaje strat, konsekwencje negatywne i pozytywne.

 2. Rozumienie śmierci w aspekcie rozwojowym.

 3. Etapy procesu żałoby.

 4. Sposoby radzenia sobie ze stratą.

 5. Program grupy wsparcia dla dzieci przeżywających żałobę.

15

Beata Łęcka

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej

 1. Mity a rzeczywistość rodzin zrekonstruowanych.

 2. Elementy różniące rodzinę zrekonstruowaną od tradycyjnej.

 3. Etapy rozwoju rodziny zrekonstruowanej.

 4. Sposoby pracy z "rodzicem zewnętrznym".

 5. Program grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zrekonstruowanych.

 6. Negocjacje rodzinne.

10

Beata Łęcka

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców

 1. Doświadczenie rozwodu w aspekcie rozwojowym.

 2. System przekonań na temat rozwodu i związanych z nim strat a efektywna pomoc dziecku.

 3. Czynniki pomagające dziecku w radzeniu sobie z sytuacją kryzysu rodzinnego związanego z rozwodem.

 4. Program grupy wsparcia dla dzieci przeżywających sytuację rozwodu rodziców.

 5. Budowanie platformy porozumienia na rzecz dziecka – elementy warsztatu mediatora.

15

Krystyna Szczęsna-Witkowska

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? – moduł I Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo

 1. Jak zwyczajni ludzie stają się potworami... lub bohaterami? (od eksperymentu stanfordzkiego do Projektu Heroicznej Wyobraźni).

 2. Sposoby przezwyciężania neutralności i bierności w sytuacjach kryzysowych – koncepcja "codziennego bohatera" oraz "bohatera w gotowości".

 3. Przeciwdziałanie efektowi widza – elementy treningu w oparciu o scenariusze zajęć z młodzieżą.

14

Krystyna Szczęsna-Witkowska

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Tomasz Wojtasik

32 209 53 12 lub 14 wew. 112

Jak rozmawiać z młodzieżą o stresie i emocjach

 1. Wypracowanie adekwatnych do wieku projektów profilaktycznych dotyczących zagadnień stresu i emocji.

 2. Udana godzina wychowawcza – jak podczas godziny wychowawczej poruszać problematykę zdrowia psychicznego i zaburzeń emocjonalnych.

5

Beata Birnbach

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Kiedy dziecko jest agresywne...

 1. Teorie zachowań agresywnych.

 2. Funkcja agresywnych zachowań u dzieci.

 3. Oblicza dziecięcej agresji.

 4. Główne wyznaczniki agresji.

 5. Cyberprzemoc.

 6. Profilaktyka uniwersalna agresywnych zachowań.

5

Katarzyna Jaworska

32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Mobbing rówieśniczy i inne zachowania agresywne

 1. Pojęcie i cechy mobbingu.

 2. Etapy zachowań mobbingowych.

 3. Cechy agresora i cechy ofiary.

 4. Skutki mobbingu w szkole.

 5. Strategie antymobbingowe.

5

Katarzyna Jaworska

32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Pomoc dziecku w trudnych sytuacjach życiowych

 1. Podstawowe informacje na temat kryzysów rozwojowych u dzieci.

 2. Wspieranie dziecka w przejściu sytuacji kryzysowych (pojawienie się rodzeństwa, śmierć ważnej osoby, lęki..).

5

Mirosława Bochner

32 209 53 12 lub 14 wew. 149

Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów, gry uczniowskie i techniki manipulacyjne, zapobieganie zakłóceniom lekcji

 1. Zaczepki słowne, aluzje, prowokacje uczniów – sposoby radzenia sobie z agresją słowną ucznia.

 2. Krytyczne oceny, techniki manipulacyjne – sposoby skutecznej interwencji.

15

Wioleta Baraniak

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Przemoc i nadużycia seksualne wobec dziecka

 1. Wykorzystanie seksualne, skala zjawiska.

 2. Objawy wykorzystania i przemocy seksualnej.

 3. Procedura postępowania z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej.

5

Ewa Kustwan-Mróz

32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Skuteczne metody pracy z agresją

 1. Program przeciwdziałania mobbingowi na terenie szkoły – środki zaradcze na poziomie szkoły / klasy / jednostki.

 2. Zasady interwencji w sytuacjach przemocy.

 3. Strategie pracy ze złością u dzieci i młodzieży.

 4. Ćwiczenia interakcyjne i ich zastosowanie w pracy z agresją.

15

Beata Łęcka

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Krystyna Szczęsna-Witkowska

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

SOS – pomoc szkole w sytuacji kryzysu

 1. Interwencja wobec zagrożeń suicydalnych.

 2. Zasady interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej ucznia (postwencja).

 3. Stres pourazowy.

 4. Podstawy zaburzeń depresyjnych.

 5. Problematyka samouszkodzeń w wieku dorastania.

 6. Wspieranie ucznia w przypadku śmierci rodzica.

 7. Spotkanie superwizyjne.

35

Zespół Interwencji Kryzysowej

Strażnicy uśmiechu czyli jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów

 1. Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów osobistych i społecznych.

 2. Optymalne strategie przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych w obliczu trudności.

 3. Sposoby adekwatnego wyrażania swoich potrzeb i wartości oraz efektywnego komunikowania.

25

Beata Łęcka

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Krystyna Szczęsna-Witkowska

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Szkoła wobec śmierci ucznia – zasady działania po śmierci samobójczej i naturalnej – krok po kroku

 1. Zalecenia działań dla szkół w przypadku śmierci samobójczej ucznia w oparciu z uwzględnieniem zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
 2. Rozmawiać czy nie rozmawiać o tragicznym zajściu (śmierci ucznia, nauczyciela itp.)? – dylematy nauczycieli, sposoby prowadzenia pracy z klasą, indywidualnej rozmowy z uczniem.

 3. Rodzice uczniów w sytuacji kryzysu – sposoby dotarcia z informacją do rodziców uczniów, nauczyciele w sytuacji tragicznej śmierci ucznia – czego potrzebują, by poczuć się bezpieczniej i odzyskać sprawność działania.

 4. Śmierć naturalna a śmierć samobójcza – podobieństwa i różnice w zakresie interwencji.

15

Wioleta Baraniak

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Mirosława Bochner

32 209 53 12 lub 14 wew. 149

 Zagrożenia suicydalne – rozpoznanie, interwencja, działania szkoły

 1. Czynniki ryzyka zachowań suicydalnych: pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe.
 2. Rozpoznawanie zagrożeń suicydalnych i interwencja na każdym etapie.
 3. Co robić, a czego nie robić, gdy uczeń zgłasza myśli czy zamiary samobójcze.
 4. Trening rozwiązywania problemów jako element profilaktyki zachowań samobójczych.

10

Wioleta Baraniak

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Mirosława Bochner

32 209 53 12 lub 14 wew. 149

Trening antystresowy: umysł – ciało – dieta

 1. Stres w życiu osobistym i zawodowym; nowe spojrzenie na zjawisko stresu w oparciu o badania nad stresem, czynniki ochronne wobec stresu.

 2. Ciało jako detektor stresu. Treningi relaksacyjne i elementy wizualizacji jako sposoby radzenia sobie ze stresem.

 3. Stres a tzw. choroby psychosomatyczne.

 4. Elementy diety antystresowej.

15

Wioleta Baraniak

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Mirosława Bochner

32 209 53 12 lub 14 wew. 149

Trening Umiejętności Wychowawczych

 1. Komunikowanie jako wspieranie czyli jak rozmawiać szanując inność i odrębność dziecka.

 2. Demokratyczne i autokratyczne czyli o warunkach wychowawczej dyscypliny.

 3. "Brawo, super..." czyli o chwaleniu pozwalającym budować wiarę we własne możliwości.

15

Mirosława Bochner

32 209 53 12 lub 14 wew. 149

Wioleta Baraniak

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Uzależnienia behawioralne współczesnego dziecka i nastolatka – internet, hazard, komputer...

 1. Wpływ nowych technologii na dzieci i młodzież.

 2. Zespół uzależnienia od Internetu komputera, gier komputerowych.

 3. Mity i fakty na temat hazardu.

 4. Współczesne badania na temat uzależnień behawioralnych.

10

Ewa Kustwan-Mróz

32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Wartości – pomoc czy przeszkoda w skutecznych oddziaływaniach wychowawczych

 1. System wychowawczy oparty na wartościach.

 2. Strategia "zadośćuczynienia" – kluczowe elementy, konstruktywne zachowania wychowawcy i pomocne narzędzia (w opracowaniu A. Karasowskiej).

 3. Warunki skuteczności działań wychowawczych stosowanych w praktyce szkolnej.

 4. Praca z rodzicami przyjmującymi odmienne wartości w wychowaniu dziecka.

12

Krystyna Szczęsna-Witkowska

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – ABC pierwszej pomocy

 1. Rozpoznawanie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży.

 2. Wstępna rozmowa z uczniem i rodziną, w której pojawia się podejrzenie zaburzeń depresyjnych.

 3. Rola szkoły w rozpoznawaniu i wspieraniu ucznia i rodziny z zaburzeniami depresyjnymi.

20

Beata Birnbach

32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Zadania dyrektora i nauczycieli szkoły / placówki w sytuacji kryzysowej – przepisy prawne

 1. Zadania statutowe szkoły / placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

 2. Ustawowe obowiązki i odpowiedzialność dyrektora / nauczycieli szkoły / placówki w ww. zakresie.

 3. Delegowanie uprawnień dyrektora szkoły / placówki w zakresie spraw bezpieczeństwa w szkole / placówce.

5

Ewa Fiedziukiewicz

32 209 53 12 lub 14 wew. 108

Opublikowano 6 marca 2017
Zarchiwizowano 30 czerwca 2017
Wróć