Reforma edukacji

Reforma edukacji

Aktualności «  
Oferta szkoleniowa «  
Eksperci - kontakt «  

24 lutego 2017 r. ogłoszono:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

Rozporządzenie wydano na podstawie: art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Opublikowano 27 lutego 2017
Wróć