Logo: nienaWIDZĘ...

 

Wartość człowieka ostatecznie nigdy nie wyraża się w stosunku do drugiego człowieka, tylko w stosunku do siebie samego. Dlatego też nigdy nie powin­niśmy uzależniać naszego poczucia własnej wartości albo też poczucia własnej godności od innych ludzi, bez względu na to, jak cierpielibyśmy z tego powodu.
Carl Gustav Jung

 

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w II wojewódzkiej konferencji nienaWIDZĘ... Na marginesie grupy, czyli jak przeciwdziałać dyskryminacji w szkole?

Konferencja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców, wszystkich typów szkół i placówek oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Tematyka konferencji odnosi się do zagadnień przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki). Ponadto jest zgodna z kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017 (Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości).

Aby praca nauczycieli nie była oddana biurokratycznym wymogom i formalno-prawnej narracji, tracąc z horyzontu wizję dziecka jako autonomicznego podmiotu i edukacji jako narzędzia budowania wspólnoty opartej na demokratycznych wartościach [1], niezbędne jest stałe podnoszenie kompetencji całej społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania przejawów dyskryminacji i reagowania na nią.

 

Cele konferencji:

  • przedstawienie wyników badań dotyczących dyskryminacji w polskich szkołach;
  • analiza działań podejmowanych przez instytucje oświatowe i organizacje pozarządowe;
  • rekomendacje MEN i organizacji pozarządowych do pracy edukacyjnej w roku 2016/2017.

 

Termin: 15 listopada 2016 r. (wtorek) w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego; Katowice, ul. Jagiellońska 25

 

Organizatorzy:

Urząd Wojewódzki w Katowicach
Urząd Marszałkowski w Katowicach
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji:

9:00 – 10:00Rejestracja
10:00 – 10:20Rozpoczęcie konferencji

Jacek Szczotka – Wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach, Bożena Bucka – dyrektor ROM-E Metis

10:20 – 11:10Wpływ edukacji na kształtowanie postaw wobec różnorodności wśród dzieci i młodzieży

Anna Stefaniak – Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski

11:10 – 11:40Przerwa kawowa
11:40 – 12:40Co zrobić, aby prześladowanie nie było cool? – Interwencja Edukacyjna Bliżej

dr Małgorzata Wójcik – Uniwersytet SWPS w Katowicach

12:40 – 13:40Rekomendacje do działań dla szkół w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i kształtowania postaw uczniów z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Marszałkowskiego Uniwersytetu SWPS w Katowicach, organizacji pozarządowych
13:40 – 14:00przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, ROM-E Metis
  • ogłoszenie konkursu dla szkół Działamy-Równamy,
  • informacja o warsztatach dla nauczycieli nt. budowania postaw uczniowskich i przeciwdziałania dyskryminacji w szkole,
  • podsumowanie konferencji.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy:

Anna Dzięgiel
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Jolanta Leśniak
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Tomasz Wojtasik
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

 


[1] Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! O deficytach edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Raport z badań pod redakcją Magdaleny Chusteckiej, Elżbiety Kielak i Marty Rawłuszko, TEA 2016 r.

Opublikowano 27 października 2016
Zarchiwizowano 15 listopada 2016
Wróć