Logo: Kultura bezpieczeństwa

 

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w programie edukacyjnym

Kultura bezpieczeństwa

 

Celem programu jest podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych w środowisku pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, opularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych, a także legalności zatrudnienia.

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych zostaną przygotowani do prowadzenia lekcji związanych z programem. Będą mieli możliwość przeprowadzenia zajęć w szkołach przez specjalistów lub inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ponadto zostaną wyposażeni w materiały przydatne do realizacji programu.

Nauczyciele biorący udział w programie przeprowadzą do końca roku szkolnego minimum dwie lekcje wynikające z założeń programu edukacyjnego.

 

Terminy spotkań:

7 kwietnia 2016 r. w godz. 14:00 – 17:00
i 6 października 2016 r. w godz.14:00 – 17:00

 

Miejsce spotkań: filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela Anna Dzięgiel:

e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

 

 

Szczegóły programu

W roku 2016 po raz dziesiąty realizowany będzie na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy "Kultura bezpieczeństwa". W województwie śląskim, na terenie którego działa OIP Katowice w minionym 2015 r. program ukończyło 42 nauczycieli z 27 szkół, którzy przeprowadzili lekcje z tematyki objętej programem dla prawie 1600 uczniów. Ponadto specjaliści OIP Katowice przeprowadzili w szkołach objętych programem zajęcia dla ponad 1100 uczniów i około 150 studentów.

Program "Kultura bezpieczeństwa" jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współdziałaniu z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 r. Jest to skutek Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), którym Jerzy Hausner – w porównaniu do wcześniej obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.) – zlikwidował szkolenie wstępne podstawowe dla pracowników, mające im zapewnić wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Likwidacja tego szkolenia wiązała się wprawdzie z deklaracją ówczesnego ministra edukacji, że w roku 2005 pierwsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych uzyskają podstawowe przygotowanie z zakresu bhp w systemie edukacji szkolnej. Jednak jak dotąd na szczeblu rządowym nie podjęto decyzji o wprowadzeniu do szkół ponadgimnazjalnych odrębnego przedmiotu uczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej problematyka ta powinna być realizowana podczas poszczególnych przedmiotów (zwłaszcza zawodowych). W rezultacie – powstałą w systemie bhp lukę – częściowo stara się zapełnić program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy "Kultura bezpieczeństwa", promujący zagadnienia ochrony pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (szczególnie o profilu zawodowym) i studentów. Nauczyciele są grupą pośredniczącą w dotarciu do grupy docelowej objętej programem edukacyjnym, którą stanowią uczniowie oraz studenci.

W całej Polsce od 2006 r. w zajęciach organizowanych w ramach programu wzięło udział ponad 450 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W jego realizację zaangażowało się około 8 tys. nauczycieli z ponad 3 tys. szkół. W samym tylko 2014 r. w programie uczestniczyło 1311 nauczycieli z 489 szkół ponadgimnazjalnych i 80 tys. uczniów. W spotkaniach z przedstawicielami PIP wzięło udział ponad 12 tys. uczniów.

Dzięki współpracy m.in. z rybnicką i gliwicką delegaturą Kuratorium Oświaty oraz z częstochowskim Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w latach 2006-2015 do programu przystąpiło 474 nauczycieli, którzy tylko od 2011 do 2015 r. przeprowadzili zajęcia dla około 20 tys. uczniów ze 174 szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie przesłanych do OIP sprawozdań z jego realizacji otrzymali oni "Świadectwa uczestnictwa w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy" a szkoły – "Podziękowania za udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy".

W trakcie szkoleń dla nauczycieli inspektorzy pracy OIP w Katowicach przypominali m.in. o zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa w pracy nauczycieli. Przede wszystkim jednak zwracali uwagę na zagrożenia zdrowia w środowisku pracy z jakimi mogą się zetknąć młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych. Przykładowo, podczas spotkania kończącego program ubiegłoroczną edycje programu "Kultura bezpieczeństwa" w częstochowskim SOD nadinspektor pracy Oddziału OIP w Częstochowie uzupełnił prezentację filmem z kamery przemysłowej, która latem tego roku zarejestrowała śmiertelny wypadek młodego pracownika, spowodowany usunięciem przez pracowników osłon wydzielających strefę bezpieczeństwa oraz wkroczeniem poszkodowanego w pole działania automatów przenoszących ciężary wielkogabarytowe. Omówienie filmu i przyczyn wypadku mocno poruszyło uczestników konferencji.

Podczas spotkań z nauczycielami, a także z naukowcami i studentami na Politechnice Częstochowskiej koordynator programu w OIP Katowice, omówił m.in. "Kalendarium rozwoju kultury pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i ziem województwa śląskiego" na tle podstawowych pojęć z zakresu kultury pracy. W latach 2013-2015 rozdysponowano bezpłatnie wśród szkolonych nauczycieli ponad 6 tys. egz. wydawnictw PIP, m.in.: "Moja pierwsza praca. Komiks",

"Prawo pracy – pierwsze kroki. Broszura", "Pracownik młodociany. Ulotka", "Wolontariat. Ulotka", "Praca w wakacje. Ulotka", "Urlopy. Ulotka", "Prawo pracy. Informator", "Nowy pracownik. Ulotka", "Mobbing. Informator dla pracownika. Broszura", "Stres w pracy. Poradnik dla pracownika. Broszura", "Wypadek przy pracy. Broszura", "Rękawice ochronne. Wymagania bezpieczeństwa pracy", "Środki ochrony narządu wzroku", "Pierwsza pomoc – apteczka", "Pierwsza pomoc. Nagłe zatrzymanie krążenia", "Agencja zatrudnienia a praca za granicą", "Zagrożenia psychospołeczne. Poradnik dla pracodawców", czy "Praca w wakacje".

Szczególne zainteresowanie nauczycieli, uczniów i studentów wzbudzał wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie nowoczesnego podręcznika – poradnik dla uczniów zatytułowany "W pierwszej pracy. Podstawy wiedzy o ochronie pracy", a opracowany przez byłego rzecznika prasowego oraz nadinspektora sekcji legalności zatrudnienia OIP w Katowicach.

W minionym roku dodatkowo kolportowano wśród nauczycieli i uczniów komiks "Nie jesteś na sprzedaż" dotyczący zagrożenia handlem ludźmi, czyli współczesna formą niewolnictwa zwłaszcza wśród młodzieży wyjeżdżającej do pracy za granicą, który został wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w partnerstwie z Radą Europy, a dofinansowany z tzw. Funduszy Norweskich.

Program edukacyjny "Kultura bezpieczeństwa" realizowany jest w czterech etapach. W pierwszej fazie, na początku roku szkolnego, odbywa się rekrutacja nauczycieli do programu: wysyłane są zaproszenia do szkół, które w poprzednich latach już w programie uczestniczyły, aby zachęcić ich nauczycieli do kontynuacji programu. Wysyłane są też listy zapraszające do dyrektorów szkół, które dotychczas w nim nie uczestniczyły. Często zaproszenia są efektem wcześniejszych sygnałów docierających do OIP Katowice od nauczycieli, którzy są zainteresowani udziałem w programie ze względu na gromadzenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, niezbędnych do awansu zawodowego.

Druga faza polega na zorganizowaniu przez Okręgowy Inspektorat Pracy szkoleń dla nauczycieli przystępujących do programu. Podczas szkoleń omawiane są cele programu, zasady jego realizacji oraz wskazywane możliwości uzyskania ewentualnej pomocy merytorycznej ze strony fachowców inspekcji pracy. Przekazywane są też nieodpłatnie "Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych. Kultura bezpieczeństwa" wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, czyli poradnik metodyczny dla nauczycieli, zawierający konspekty poszczególnych tematów, zalecaną literaturę, pytania kontrolne, proponowane slajdy, a na zakończenie modułu: pytania kontrolne do testu wraz z odpowiedziami. Materiał źródłowy dla uczniów zawiera m.in. omówienia obowiązujących aktów prawnych, np. Kodeksu pracy.

Do poradnika dołączona jest płytka CD zawierająca slajdy, filmy i klipy filmowe do poszczególnych tematów. Ponadto nauczyciele otrzymują nieodpłatnie wydawnictwa PIP adresowane do młodzieży wkraczającej na rynek pracy oraz inne, przydatne w realizacji programu "Kultura bezpieczeństwa". Szkolący dostarczają również nauczycielom formularze sprawozdań i ankiet, które powinny zostać wypełnione po zrealizowaniu lekcji.

W trzeciej fazie realizacji programu nauczyciele przeprowadzają w szkołach minimum dwie lekcje korzystając z materiałów pomocniczych "Kultura bezpieczeństwa" przekazanych podczas szkoleń, a eksperci PIP pozostają w kontakcie ze szkołami, aby w miarę zgłaszanych potrzeb zapewnić nauczycielom możliwość skorzystania z pomocy merytorycznej PIP, np. zorganizowania zajęć z udziałem przedstawiciela Inspekcji. W tej fazie trwają również działania OIP związane z zainteresowaniem szkół wyższych zajęciami na temat "Kultury bezpieczeństwa" oraz udziałem w nich specjalistów PIP.

Ostatnia faza polega na sporządzeniu przez nauczycieli sprawozdań z realizacji programu oraz wypełnieniu ankiet przekazanych podczas szkolenia, a ze strony koordynatorów programu w okręgowych inspektoratach pracy – na monitorowaniu realizacji programu, czyli ustaleniu liczby nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia, liczby zajęć z młodzieżą, liczby uczniów, którzy w nich uczestniczyli, tematyki zajęć itp. Po zebraniu tych danych, na początku kolejnego roku szkolnego odbywa się uroczyste przyznanie świadectw tym spośród nauczycieli, którzy udokumentowali przeprowadzenie przynajmniej 2 lekcji z młodzieżą oraz wręczenie podziękowań dla szkół za udział w programie edukacyjnym PIP.

Podsumowaniem pracy nauczycieli i ich wychowanków w zakończonej edycji programu jest finał konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski "Poznaj swoje prawa w pracy". W dniu 15 kwietnia 2015 r. laureaci regionalnych etapów konkursu spotkali się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Do konkursu w roku szkolnym 2014/2015 w całej Polsce przystąpiło 8 tysięcy uczniów z 301 szkół ponadgimnazjalnych. W etapach regionalnych zmagało się 555 uczniów z 285 szkół, z których do finału zakwalifikowało się 48 uczniów z 42 szkół. Każdy uczestnik miał za zadanie rozwiązać test, opracowany przez Centralną Komisję Konkursową, który był złożony z 50 pytań zamkniętych jedno- i wielokrotnego wyboru, w tym 20 pytań o podwyższonym stopniu trudności. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło po dogrywce dla trzech najlepszych uczennic. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentowały uczennice z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie, z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim a także z Zespołu Szkół Technicznych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim. Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Nagrodzeni uczniowie i nauczyciele z terenu działania OIP Katowice z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy, Małgorzatą Kwiatkowską

 

Cele programu

Tytuł: Program edukacyjny "Kultura bezpieczeństwa" Państwowej Inspekcji Pracy we współpracy z nauczycielami.

Cele: podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych w środowisku pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych, a także legalności zatrudnienia.

Planowane efekty: Przygotowanie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do realizacji celów programu: poinformowanie o zasadach jego realizacji, poinformowanie o możliwości uzyskania pomocy merytorycznej ekspertów PIP w trakcie przygotowania i prowadzenia lekcji związanych z programem, poinformowanie o możliwości przeprowadzenia zajęć w szkołach przez specjalistów lub inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Wyposażenie nauczycieli w materiały przydatne do realizacji programu. Przeprowadzenie przez nauczycieli do końca roku szkolnego minimum dwóch lekcji wynikających z założeń programu edukacyjnego.

Adresaci: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, a za ich pośrednictwem – uczniowie tych szkół.

Czas: 6 godz.

Autorzy programu warsztatu: inspektorzy pracy i specjaliści Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Tematyka zajęć:

 

Lp.

Tematyka zajęć rozpisana na poszczególne moduły

Liczba godzin

Stosowane metody

1

Prawna ochrona początkującego pracownika w środowisku pracy i ostatnie zmiany w prawie pracy

2

Prezentacja

2Techniczne bezpieczeństwo w środowisku pracy, w tym dobre praktyk i zagrożenia wypadkowych w wybranych branżach gospodarki2Prezentacja
3Legalność zatrudnienia oraz zagrożenia pracą przymusową lub handlem ludźmi osób wkraczających na rynek pracy (plus rozdanie broszury informacyjnej "Nie jesteś na sprzedaż")1Prezentacja
4Informacja o programie edukacyjnym "Kultura bezpieczeństwa"1Prelekcja

 

Harmonogram

7 kwietnia 2016 r.

  • Informacja koordynatora programu edukacyjnego w OIP Katowice na temat programu "Kultura bezpieczeństwa" wraz z podstawowymi pojęciami z zakresu kultury pracy oraz na tle historycznego rozwoju kultury pracy na ziemiach polskich.
  • Prezentacja inspektora pracy na temat prawnej ochrony pracownika w środowisku pracy.
  • Prezentacja inspektora pracy na temat legalności zatrudnienia i pracy przymusowej.
  • Prezentacja inspektora pracy na temat technicznego bezpieczeństwa pracownika w środowisku pracy.

 

6 października 2016 r.

  • Informacja koordynatora programu "Kultura bezpieczeństwa" w OIP Katowice na temat jego realizacji w roku 2016 na tle lat poprzednich.
  • Prezentacja inspektora pracy o zagrożeniach zdrowia w pracy nauczycieli.
  • Prezentacja inspektora pracy o wypadkach przy pracy z udziałem pracowników młodocianych lub pracowników wkraczających dopiero na rynek pracy.
  • Uroczyste wręczenie świadectw udziału w programie dla nauczycieli, którzy przeprowadzili lekcje z zakresu "Kultury bezpieczeństwa" i przesłali z nich sprawozdania do OIP Katowice.
Opublikowano 1 marca 2016
Zarchiwizowano 7 kwietnia 2016
Wróć