Logo: nienaWIDZĘ...

 

Strona główna | O konferencji | Termin i miejsce | Program konferencji

Opis warsztatów | Warunki uczestnictwa | Kontakt z organizatorami

 

Do wyboru jedna z poniższych grup seminaryjno-warsztatowych:

 1. Interwencja Edukacyjna Bliżej – prezentacja programu lekcji wychowawczych dla klas gimnazjalnych
  Prowadzący: dr Małgorzata Wójcik – Uniwersytet SWPS – Wydział w Katowicach
 2. Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka
  Prowadzący: Jan Dąbkowski – Koalicja Przeciw Mowie Nienawiści
 3. Porozumienie w praktyce
  Prowadzący: Daniel Bodył – Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
 4. Szkolne Kodeksy Równego Traktowania
  Prowadzący: Agnieszka Kozakoszczak – Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej w Warszawie
 5. Co autor miał na myśli?
  Prowadzący: Tomasz Kuncewicz, Maciej Zabierowski – Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
 6. Efekt stłuczonej szklanki, czyli o słowach, które bolą
  Prowadzący: Małgorzata Matecka – Stowarzyszenie Nigdy więcej
 7. Palące słowa
  Prowadzący: Mariola Jakacka, Piotr Dominiak – Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK
 8. Niebieskoocy
  Prowadzący: Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
 9. Pogodowy zawrót głowy
  Prowadzący: Magdalena Lachawczak-Biadalska
 10. Teatr Kamishibai
  Prowadzący: Zofia Piątkowska-Wolska – Wydawnictwo Tibum, Katowice

 

Warsztaty nr 1

Interwencja Edukacyjna Bliżej- prezentacja programu lekcji wychowawczych dla klas gimnazjalnych
Prowadzący: dr Małgorzata Wójcik – Uniwersytet SWPS – Wydział w Katowicach

Podczas warsztatu zostanie zaprezentowany 11. godzinny program lekcji wychowawczych, który pomaga pokierować dynamiką klasy od pierwszego dnia pobytu uczniów w nowej szkole.

Celem poszczególnych scenariuszy jest stworzenie zgranego, wspierającego zespół klasowego oraz zapobieganie negatywnym zjawiskom grupowym, takim jak: wykluczenie jednostek, wyłonienie kozła ofiarnego lub destruktywnego lidera, czy też podział na rywalizujące grupki. Ćwiczenia umożliwiają uczniom samodzielne wypracowanie zasad funkcjonowania w klasie oraz procedur zachowania się w sytuacjach trudnych, w tym formę indywidualnego kontaktu z wychowawcą/wychowawczynią. Uczestnicy warsztatów otrzymają link umożliwiający bezpłatne pobranie programu.

Małgorzata Wójcik – dr n. hum. w zakresie psychologii, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy zajmuje się badaniem metod zmian negatywnych stereotypów oraz uprzedzeń, a także sposobami zapobiegania wykluczeniu rówieśniczemu i prześladowaniu w szkole. Kierownik projektu badawczego Interwencja edukacyjna Bliżej – finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz projektu Inkla – finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Autorka publikacji naukowych oraz podręcznika dla wychowawców pierwszej klasy gimnazjum.

 

Warsztaty nr 2

Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka
Prowadzący: Jan Dąbkowski – Koalicja Przeciw Mowie Nienawiści

Kampania Rady Europy Bez nienawiści mobilizuje do przeciwdziałania nienawiści w Polsce. Współpracujemy z około 100 instytucji, organizacji, szkół i grup, wyszkoliliśmy ponad 400 aktywistów/ek i ponad 200 nauczycieli/ek i liderów/ek lokalnych. W Europie (a także poza) Kampanię tworzą setki instytucji i organizacji, a przede wszystkim tysiące aktywistów/ek. Przedstawimy kampanijną publikację Rady Europy Zakładki – podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. Zawiera ona 21 scenariuszy do pracy z młodzieżą w wieku 13-18 lat z możliwością dostosowania dla innych grup wiekowych. Scenariusze dotyczą przeciwdziałaniu mowie nienawiści skierowanej wobec mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, LGBTQ, kobiet czy osób z niepełnosprawnościami.

Jan Dąbkowski – koordynator i trener młodzieżowej Kampanii Rady Europy Bez nienawiści w Polsce. Edukator medialny w Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy "Polis". Współtwórca publikacji Youth4Diversity na temat podejmowania działań na rzecz praw człowieka przez młodzież (Bank Światowy), autor i współautor scenariuszy edukacji medialnej w ramach Polis i serwisu edukacjamedialna.edu.pl, prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska pod patronatem MEN, MKiDN oraz MAiC. Pracuje z młodzieżą, student(k)ami, edukator(k)ami, nauczyciel(k)ami i lokalnymi lider(k)ami.

 

Warsztaty nr 3

Porozumienie w praktyce
Prowadzący: Daniel Bodył – Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Słowa mają siłę sprawczą i tworzą rzeczywistość. Możemy nimi budować mosty lub wznosić mury między ludźmi. To, w jaki sposób rozmówcy używają słów, decyduje o tym, czy uda im się stworzyć przestrzeń do autentycznego dialogu.

Konstruktywna komunikacja może być z jednej strony alternatywą dla utartych schematów zachowań, które opierają się na ocenianiu innych, obraźliwych komentarzach, stosowaniu przemocy. Z drugiej strony odgrywa ona kluczową rolę w budowaniu w grupie relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Uczniowie często słyszą, jak mówić nie mają, jakich słów używać nie powinni. To za mało, aby uporać się z mową nienawiści. Sukces stanie się możliwy, jeżeli wskazane zostaną alternatywy, które będą miały szansę być atrakcyjniejsze niż dotychczasowe schematy zachowań.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną ćwiczenia rozwijające umiejętności: konstruktywnego wyrażania własnego zdania, rozmawiania w sytuacjach, w których uwidaczniają się różnice w opiniach, w punktach widzenia, w wartościach, jakimi kieruje się dana jednostka, wykazywania zrozumienia i szacunku dla osób, które mają inne przekonania i myślą w odmienny sposób.

Warsztaty będą prowadzone w oparciu o model TZI (Themenzentrierte Interaktion) oraz model komunikacji Schulza von Thuna.

Daniel Bodył – specjalista ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Ukończył filologię germańską, studia podyplomowe z komunikacji międzykulturowej oraz dwuletnią szkołę trenerów, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 12 lat pracuje w obszarze edukacji pozaformalnej, od roku 2010 prowadzi w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Akademia Europejska w Krzyżowej seminaria dla nauczycieli z Polski, Niemiec i Ukrainy w zakresie metodyki edukacji pozaformalnej.

 

Warsztaty nr 4

Szkolne Kodeksy Równego Traktowania
Prowadzący: Agnieszka Kozakoszczak – Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej w Warszawie

Celem warsztatów jest przybliżenie idei i założeń Kodeksu Równego Traktowania (KRT) jako narzędzia przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania równego traktowania w szkole.

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:

 • przybliżenie działalności FRS,
 • równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji – najważniejsze zjawiska i mechanizmy,
 • równe traktowanie w szkole,
 • kodeks Równego Traktowania (KRT) – idea, założenia, cele,
 • opracowanie i wdrażanie KRT w szkole krok po kroku,
 • zastosowanie KRT w szkole.

Zajęcia będą miały formę interaktywnej prezentacji i dyskusji, a jeśli starczy nam czasu, zaproszę Państwa także do analizy przypadku zastosowania KRT w praktyce na przykładzie case study.

Agnieszka Kozakoszczak – trenerka antydyskryminacyjna, członkini zarządu i koordynatorka programu edukacyjnego Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS). Współautorka
i realizatorka projektów edukacyjnych dotyczących różnorodności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz licznych organizacji pozarządowych. Prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje dla kadry pedagogicznej szkół, urzędników i urzędniczek oraz dzieci i młodzieży dotyczące równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji oraz międzykulturowości. Współautorka artykułów specjalistycznych o tej tematyce. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 

Warsztaty nr 5

Co autor miał na myśli?
Prowadzący: Tomasz Kuncewicz, Maciej Zabierowski – Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

W erze Internetu jesteśmy zalewani wszechobecnymi memami, ostatnio także w związku z kryzysem humanitarnym na Bliskim Wschodzie. Warsztat jest propozycją krytycznego spojrzenia na przekazy wizualne w przestrzeni publicznej – na murach, plakatach i w Internecie.

Tomasz Kuncewicz – dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Posiada bogate doświadczenie trenerskie w szkoleniach antydyskryminacyjnych dla dorosłych i studentów. Absolwent Departamentu Studiów Żydowskich i Bliskowschodnich na Uniwersytecie Brandeis w USA, Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego oraz seminariów w Instytucie Yad Vashem w Izraelu. Członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Maciej Zabierowski – koordynator projektu Zrozumieć zło. Warsztaty dla kadry zarządzającej w Policji. Prowadził wiele szkoleń antydyskryminacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego oraz seminariów w Instytucie Yad Vashem w Izraelu, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie oraz Facing History and Ourselves w Wielkiej Brytanii. Członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 

Warsztaty nr 6

Efekt stłuczonej szklanki, czyli o słowach, które bolą
Prowadzący: Małgorzata Matecka – Stowarzyszenie Nigdy więcej

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (szczególnie klas I-III).

Celem warsztatów jest budowanie postawy szacunku wobec innych ludzi oraz kształtowanie umiejętności porozumiewania się i wykluczanie języka nienawiści.

Tematyka zajęć koncentruje się na codziennej komunikacji międzyludzkiej. Jest to jeden z cyklu warsztatów, które trenerka realizuje w ramach Akademii tolerancji. Zaprezentuje ideę tych warsztatów oraz kilka praktycznych rozwiązań metodycznych.

Małgorzata Matecka – członkini Stowarzyszenia Nigdy Więcej, członkini Stowarzyszenia Akademia Dziecięca, nauczycielka języka polskiego oraz wiedzy o kulturze w XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, nauczycielka Pałacu Młodzieży w Łodzi, ubiegłoroczną laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej Za naprawianie świata.

 

Warsztaty nr 7

Palące słowa
Prowadzący: Mariola Jakacka, Piotr Dominiak – Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK

Palące słowa to warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży i pedagogów, poświęcone problemowi mowy nienawiści.

Mowa nienawiści to werbalne narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, wiek, orientacja psychoseksualna czy światopogląd religijny.

Celem warsztatu jest pobudzenie do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści.

Metody i techniki

Warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenie. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych, certyfikowanych trenerów, dopasowujących na bieżąco sposób przekazywania wiedzy i narzędzia pracy do potrzeb grupy.

Wykorzystywane są aktywne metody pracy: praca w małych grupach – Word cafe, metoda ról / drama / symulacja, dyskusja grupowa, film, mapa myśli, burza mózgów, omówienie efektów pracy.

Mariola Jakacka – praktyk, animator, artysta, pedagog, instruktor malarstwa, grafiki i ceramiki, arteterapii, edukacji globalnej, reżyser, organizator i twórca projektów, grup, warsztatów i wystaw. Pracowała z ludźmi z każdej grupy wiekowej m. in. w Bytowskim Centrum Kultury, Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim, Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupii, Muzem Zachodniokaszubskim, placówkach kulturalno-oświatowych. Twórca grupy plastycznej Gwasz. Członkini Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK.

Piotr Dominiak - animator, doradca i trener w organizacjach pozarządowych, m.in. w Raciborskim Stowarzyszeniu Kulturalnym ASK, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku i Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi. Animuje grupy projektowe i społeczności lokalne, doradza osobom prywatnym i organizacjom pozarządowym w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i aktywizacji społeczności, szkoli różne grupy zawodowe, społeczne i pokoleniowe w zakresie współpracy zespołowej, działania projektowego, a także edukacji ekologicznej i globalnej.

 

Warsztaty nr 8

Niebieskoocy
Prowadzący: Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Film Niebieskoocy jest zapisem warsztatów prowadzonych przez Jane Elliott – jedną z najsłynniejszych amerykańskich trenerek zajmujących się problematyką równości i antydyskryminacji.

Elliott sama stwierdza, że Niebieskoocyto najlepszy ze wszystkich filmów, jakie do tej pory zrobiono na temat moich warsztatów, podsumowuje on 28 lat mojej pracy w szkołach, na uniwersytetach i w korporacjach. Elliott uważa, że osoba, która wychowała się w amerykańskim społeczeństwie jest ukształtowana do bycia rasistą. Żyjemy w różnych światach, jeden jest czarny, a drugi biały. Twierdzi ponadto, że najlepszą metodą uczenia o rasizmie jest stworzenie sytuacji, w której biali doświadczą na sobie dyskryminacji.

Film pozwala widzom pośrednio wziąć udział w ćwiczeniu warsztatowym.Niebieskookich obserwujemy grupę 40. dorosłych osób z Kansas City. Są wśród nich nauczyciele, policjanci, pracownicy administracji i pomocy społecznej, osoby o różnym kolorze skóry, pochodzeniu, kobiety i mężczyźni. Podczas warsztatów Elliott wdraża pseudonaukową teorię, która uzasadnia niższość osób o niebieskich oczach, stosuje wobec nich jawną dyskryminację i przeprowadza testy na inteligencję, które są stronnicze kulturowo. Widzimy, jak w ciągu zaledwie kilku godzin przebywania w atmosferze takiego reżimu, dorosłych ludzi opanowuje przygnębienie i roztargnienie, mają trudności z wykonaniem najprostszych poleceń.

Podstawowym celem filmu nie jest jednak analiza sposobu prowadzenia ćwiczenia jako metody edukacyjnej, ale skłonienie oglądających do refleksji nad mechanizmami uprzedzeń, piętna i dyskryminacji. Film Niebieskoocy jest najczęściej wykorzystywanym materiałem audiowizualnym w edukacji dotyczącej praw człowieka, równości płci, demokracji, aktywności obywatelskiej, przeciwdziałania dyskryminacji. Jako element szkoleń i warsztatów był wykorzystywany w niemal wszystkich najważniejszych realizowanych w Polsce programach antydyskryminacyjnych.

(Opis filmu opracowano na podstawie materiałów Fundacji Autonomia i Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA)

 

Warsztaty nr 9

Pogodowy zawrót głowy
Prowadzący: Magdalena Lachawczak-Biadalska

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Stanowią część autorskiego programu socjo-edukacyjnego Pogodowy zawrót głowy, który zabiera dzieci w niezapomnianą, pełną przygód, zabawną i rozwijającą podróż po krainie zjawisk pogodowych.

W dobrze znanym i przyjaznym środowisku, dzieci poznają i zrozumieją tak ważne pojęcia w życiu społecznym, jak indywidualizm, tolerancja, pomoc, współpraca i wiele innych. Dzieci, towarzysząc chmurce, płatkom śniegu i słońcu, doświadczają tego, że każdy z nas jest inny, a jednak wszyscy jesteśmy potrzebni, gdyż dopiero wspólnie tworzymy bardzo różnorodny ale spójny; piękny świat. Poznając rozterki i perypetie wiatru, tęczy i pozornie groźnej burzy, zrozumieją, że bycie innym jest wartościowe, a wspólna praca zawsze się opłaca.

Podstawą do pracy w cyklu przygotowanych zajęć jest zbiór wierszyków socjo-edukacyjnych, w których każdy element pogody odzwierciedla inny problem życia emocjonalnego i społecznego. Dodatkowo wierszyki to świetna metoda na rozwijanie pamięci u dzieci oraz wzbogacenie ich słownictwa. W programie wykorzystywane są elementy dramy, integracji sensorycznej, kinezjologii, które swobodnie przeplatane są zabawami grupowymi.

 

Warsztaty nr 10

Teatr Kamishibai
Prowadzący: Zofia Piątkowska-Wolska – Wydawnictwo Tibum, Katowice

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz bibliotekarzy i nauczycieli świetlic szkolnych.

Zawartość merytoryczna warsztatów

 1. Historia Kamishibai
  Przegląd historycznych dziejów Kamishibai od XII w. do współczesności. Skąd wywodzi się Kamishibai, jakie były jego losy w Japonii i dlaczego dziś, na całym świecie, osoby którym bliskie są nowatorskie metody w edukacji z powodzeniem po niego sięgają.
 2. Dlaczego Kamishibai?
  Czym różni się Kamishibai od książki tradycyjnej, rola ilustracji w czytaniu dzieciom, jak ilustracja wspiera tekst i podtrzymuje uwagę młodych słuchaczy.
  Co powoduje że dzieci są zafascynowane "magiczną skrzynką"?
 3. Jak twórczo pracować z dzieckiem przy pomocy Kamishibai?
  Rola aktywizująca Kamishibai – Kamishibai jako narzędzie umożliwiające naukę czytania i opowiadania, samodzielnego formułowania wypowiedzi i autoprezentację.
  Jak wykorzystać seans Kamishibai do pracy z dziećmi w różnym wieku.
  Kamishibai jako narzędzie do pracy metodą projektową – uczniowie tworzą własne opowieści Kamishibai.
  Kamishibai jako metoda umożliwiająca tworzenie własnych pomocy dydaktycznych.
  Kamishibai jako narzędzie pracy w edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży.

Do pobrania: Załącznik: Części składowe Papierowego Teatru KAMISHIBAI

Zofia Piątkowska-Wolska – założycielka Wydawnictwa Tibum, pierwszego wydawcę Kamishibai w Polsce. Tłumaczka z języka francuskiego, przetłumaczyła kilkanaście książek o tematyce międzykulturowej. Kulturoznawczyni – ukończyła Wydział Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie na Universite Lyon III w Lyonie. Pasjonatka kultury Dalekiego Wschodu i artystycznej ilustracji książkowej, prywatnie mama 9 letniego Tymona, którego pojawienie się na świecie pogłębiło jej zainteresowanie literaturą dziecięcą co zaowocowało decyzją o założeniu w 2012 roku Wydawnictwa Tibum.

Opublikowano 4 września 2015
Zmieniono 2 października 2015
Zarchiwizowano 8 października 2015
Wróć