Spis treści

 

Leonardo da Vinci – Vetpro "Aktywność pomimo trudności..."

W dzisiejszych czasach edukacja, a zwłaszcza kształcenie ustawiczne nie może ograniczać się do szkoleń i seminariów organizowanych w systemie stacjonarnym. Stąd coraz większą popularnością cieszą się inne formy kształcenia. Jedną z najbardziej skutecznych jest wymiana doświadczeń między osobami, instytucjami, organizacjami. Daje to możliwość połączenia teorii z praktyką, a tym samym rozwijanie kompetencji i kwalifikacji. Pozwala na refleksje, która jest niezbędnym elementem efektywnego uczenia się.

Możliwość takiej wymiany myśli stwarzają programy mobilności kadry edukacyjnej, realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, organizowane w formie zagranicznych wyjazdów studyjnych, których celem jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Nasza placówka skorzystała z programu VETPRO Z grupą doradców metodycznych ds. psychologów i pedagogów szkolnych, współpracujących z ROM-E Metis w Katowicach. W styczniu 2013 r. przystąpiliśmy do konkursu projektów mobilności i złożyliśmy do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wniosek projektowy "Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością".

Założyliśmy, że uczestnikami projektu będzie grupa 15 osób składająca się z doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pedagogów szkolnych, liderów pedagogów i psychologów szkolnych oraz przedstawicieli ROM-E Metis w Katowicach tj. nauczycieli konsultantów zajmujących się problematyką pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyką i doradztwem zawodowym dla młodzieży szkolnej. Planowana grupa uczestników projektu, to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym w pracy z młodzieżą dysfunkcyjną. Mają oni doświadczenie w prowadzeniu doskonalenia dla nauczycieli i wychowawców w obszarach budowania strategii edukacyjnych i modeli pracy z młodzieżą trudną. Priorytetem ich pracy jest profilaktyka mająca na celu przeciwdziałanie zagrożeniu i niedostosowaniu społecznemu. Z uwagi na fakt, iż rozpoznane przez nasz Ośrodek potrzeby środowisk pedagogicznych wskazują jednoznacznie na konieczność poszerzania warsztatu pracy specjalistów pracujących w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży, ciągle poszukujemy nowych rozwiązań w tym zakresie. Wymieniona grupa w roku 2012 w ramach wewnętrznego doskonalenia uczestniczyła w szkoleniach warsztatowych mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie diagnozowania problemów wychowawczych młodzieży, a także stosowanych w praktyce modeli pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej. Następnie grupa odwiedziła placówki socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne na terenie Polski w celu weryfikowania zdobytej wiedzy teoretycznej. Rozmowy prowadzone w codziennej pracy, uświadomiły nam, że w obszarze pracy z trudną młodzieżą istnieje potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań, niewypracowanych jeszcze na gruncie polskim. Stąd też narodziła się potrzeba zapoznania się z doświadczeniami innych krajów europejskich w tej dziedzinie. Jako partnera do współpracy wybraliśmy Stowarzyszenie Grümelw Fuldzie w Niemczech. Dla uczestników wymiany możliwość porównania warunków i metod pracy zagranicznego partnera będzie stanowić podstawę do tworzenia kolejnych rozwiązań lub materiał do adaptowania ciekawych modeli zagranicznych na grunt krajowy.

Dzięki współpracy z instytucją goszczącą poszerzone zostaną kompetencje specjalistów w zakresie konstruowania modeli pracy wychowawczej i dydaktycznej, umożliwiających młodzieży z trudną przeszłością wybór właściwej drogi życiowej oraz ukierunkowania zawodowego.

Cele naszego projektu wynikają z potrzeby ustawicznego rozwoju zawodowego grupy psychologów i pedagogów oraz poszukiwania nowych rozwiązań możliwych do przeniesienia i zastosowania na gruncie polskim w bezpośredniej pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Aktualna rzeczywistość społeczeństw państw Unii Europejskiej, możliwość przemieszczania się z kraju do kraju, emigracje w poszukiwaniu lepszych miejsc pracy i życia, to element rzeczywistości dzisiejszej młodzieży. Stąd potrzeba adaptacji sprawdzonych zagranicznych rozwiązań oraz metod pracy z młodzieżą zagrożoną

 

Program Uczenie się przez całe życie

Nasz wniosek projektowy "Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością" został zatwierdzony do realizacji i uzyskał łącznie 95 pkt. (na 100) a tym samym 7 miejsce (na ok. 700).

Klauzula:

 • Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"
 • Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 

Nasz partner

Niemieckie Stowarzyszenie Grümel Gemeinnutzige Gesellschaft fur Ausbildung, Bescheftigung und Qualifizierung mbH/ Grümel e.V im Fulda-Johannesberg to organizacja działająca od 1986 r. Efektem jej aktywności jest systematyczne włączanie osób dyskryminowanych do życia w społeczeństwie poprzez zatrudnienie, edukację i rozwój umiejętności zawodowych i społecznych. Proces przygotowania do wejścia na rynek pracy obejmuje zarówno szkolenia, jak i praktyczne działania. Grümel oferuje wiele możliwości wsparcia, m.in. korzystania z platformy, pomagającej w funkcjonowaniu na rynku pracy. Kadra Stowarzyszenia działająca w tym zakresie to wysoko wykwalifikowani specjaliści różnych zawodów.

Działania Stowarzyszenia Grümel skierowane są do młodzieży, która w trakcie procesu edukacji natrafiła na trudności i jest zagrożona niedostosowaniem społecznym oraz wykluczeniem. W celu motywowania młodych ludzi do podejmowania aktywności życiowej i zawodowej kadra Stowarzyszenia wypracowała konkretne metody pracy, które łączą teorie pedagogiczne z doświadczeniem. Jednym z zadań jest profesjonalne szkolenie zawodowe młodzieży trudnościami w nauce lub dysfunkcjami społecznymi. Ważny obszar działania stanowi przygotowanie młodzieży do właściwego funkcjonowania pod względem społecznym, psychologicznym i zawodowym.

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Stowarzyszenie Grümel zdobyło doświadczenie we współpracy z partnerami europejskimi. Od 2000 r. realizuje różne programy i projekty nastawione na pomoc i ukierunkowanie drogi życiowej i zawodowej młodych ludzi:

 1. Program UE "Kwalifikacje upośledzonych młodych ludzi" – adresowany do młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-życiowej, dający przygotowywanie do kształcenia zawodowego i wejścia na rynek pracy.
 2. Od 2007 r. projekt "Zawodowe przygotowanie bez przemocy i uzależnień" – skierowany młodzieży ze środowisk imigranckich, którzy są szkoleni pod hasłem "Szkolenie w migracji".
 3. Projekt EFS "Integracja przez wymianę" z udziałem nastolatków i młodych dorosłych, w ramach którego mają oni możliwość kilkutygodniowego pobytu za granicą, w celu poznania warunków kształcenia i pracy.

W ramach tych działań Grümel przygotowuje podopiecznych pod względem językowym, międzykulturowym i zawodowym. Współpracuje z partnerami we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, Czechach i Turcji, zapewniając międzynarodowe staże i międzykulturowe doświadczenia.

Więcej o Grümel: www.gruemel.de/content/

 

Wappen Fulda

Fulda – miasto, które będzie nas gościć

Fulda – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Kassel, siedziba powiatu Fulda, nad rzeką Fuldą. Liczy 64 340 mieszkańców (30 czerwca 2012 r.). Fulda to miasto o szczególnym statusie (Sonderstatusstadt), oznacza to że przejęło niektóre zadania powiatu.

Najbliżej położone duże miasta to: Frankfurt nad Menem (ok. 100 km na południowy zachód), Kassel (ok. 90 km na północ) i Lipsk (ok. 295 km na wschód). Fulda jest siedzibą biskupstwa, które założył św. Bonifacy – patron Niemiec. Tam też do dnia dzisiejszego spoczywa jego ciało, a co roku przy jego grobie zbiera się na narady niemiecki episkopat Kościoła katolickiego.

W mieście znajduje się stacja kolejowa Fulda oraz fabryka opon do pojazdów mechanicznych Fulda Reifen.

Fulda to liczące ponad 65 tysięcy mieszkańców miasto w Niemczech, położone w kraju związkowym Hesja. Oddalone od Katowic ok. 850 km, czyli o około 8 godzin jazdy autem. Najbliżej położone duże aglomeracje miejskie to Frankfurt nad Menem ok. 100 km na południowy zachód, Kassel ok. 100 km na północ.

Fulda nazywana jest miastem barokowym, ponieważ większość jej zabytków pochodzi z XVIII wieku. Najbardziej rozpoznawalne z nich to Katedra z VIII – XVIII wieku wzorowana na Bazylice św. Piotra w Rzymie, Kościół św. Michała, Pałac Miejski z XVIII wieku, Kościół Farny z 1771 roku oraz Stary Ratusz z 1531 roku.

Miejscowości partnerskie:

 • Arles, Francja
 • Como, Włochy
 • Crediton, Wielka Brytania
 • Dokkum, Holandia
 • Głogówek, Polska
 • Litomierzyce, Czechy
 • Siergijew Posad, Rosja
 • Weimar, Niemcy
 • Wilmington, Stany Zjednoczone

(źródło: Wikipedia. Wolna Encyklopedia. Zdjęcie na licencji Creative Commons)

 

Działania podjęte w ramach projektu "Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością"

 • W okresie wrzesień – październik 2012 r. rozpoczęliśmy poszukiwania partnera do współpracy w ramach planowanego projektu Leonardo da Vinci – Vetpro. Po licznych propozycjach i wstępnych rozmowach z różnymi partnerami zagranicznymi ostatecznie nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Grümel w Niemczech. Problemy, którymi zajmuje się Stowarzyszenie w Fuldzie bardzo trafnie wpisywały się w nasze poszukiwania i oczekiwania. Założyliśmy bowiem że chcemy poszukać innych/nowych rozwiązań w pracy z młodzieżą, która ma trudną przeszłość edukacyjną a niejednokrotnie wypadła z systemu szkolnego. Pytaniem, które stawialiśmy sobie brzmi "Jak ją przywrócić do systemu oraz społeczeństwa?".
 • Od listopada do końca stycznia trwała – poprzedzona szkoleniem prowadzonym przez Panią Marzenę Zabiegałę, a dotyczącym tego jak najlepiej napisać ten projekt – "ciężka" praca nad pisaniem unijnego wniosku. Na tym etapie w prace nad nim włączył się również nasz Partner.
 • Strona niemiecka przysłała nam List Intencyjny, w którym deklarowała gotowość do goszczenia przez jeden tydzień naszej 15-osobowej grupy. Następnie wspólnie opracowywaliśmy szczegółowy plan naszej wizyty obejmujący między innymi plan każdego dnia pobytu. Dzięki uprzejmości naszego partnera oraz jego doświadczeniu w realizowaniu takich projektów, sprawnie udało się ten plan ustalić.
 • 1 lutego 2013 r. wysłaliśmy projekt Leonardo da Vinci VETPRO pod tytułem "Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością" do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
 • Zaczął się okres oczekiwania na wyniki. Trwał do czerwca, kiedy to ukazały się wyniki rekrutacji, które były dla nas miłym zaskoczeniem. Okazało się bowiem, że na ponad 700 wniosków zaakceptowanych przez Fundację w Warszawie jesteśmy na bardzo wysokim, bo aż siódmym miejscu.
 • Po uspokojeniu emocji, bo nie ukrywajmy były one bardzo radosne, przystąpiliśmy do kolejnego etapu realizacji naszego projektu. W podpisywaniu "Umowy finansowej" brały udział dwie strony: prawny przedstawiciel ROM-E Metis czyli, Urząd Marszałkowski i przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dopiero podpisana umowa dała nam prawo do przystąpienia i realizacji projektu.
 • Obecnie jesteśmy na etapie formowania grupy wyjazdowej oraz przygotowań merytorycznych do realizacji umowy, która obejmuje okres od 1 marca 2014 r. do końca sierpnia 2014 r. Zaplanowany termin wizyty to połowa maja 2014.

 

Rekrutacja

Rekrutacji uczestników wizyty, będziemy dokonywać spośród doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej / pedagogów i psychologów szkolnych a także spośród nauczycieli konsultantów ROM-E Metis. To docelowa grupa określona w naszym projekcie.

Zainteresowane udziałem w projekcie osoby poprzez wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego (w załączeniu do pobrania), obejmującego między innymi doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z młodzieżą trudną, dokonają zgłoszenia (zasady rekrutacji do pobrania).

Zakończenie rekrutacji nastąpi pod koniec stycznia 2014 r.

Kwestionariusze zgłoszeniowe będą oceniane przez komisję 3-osobową powołaną przez dyrektora ROM-E Metis w Katowicach, w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, koordynator projektu, doradca metodyczny.

 

Do pobrania

List intencyjny (960.61 KB)

Plan tygodnia (901.77 KB)

Zasady rekrutacji (64 KB)

Arkusz rekrutacji (94.5 KB)

Aktywność pomimo trudności. Forum Szkół Drugiej Szansy – materiały pokonferencyjne

Rezultaty i korzyści uzyskane przez uczestników wymiany podczas pobytu w Fuldzie w ramach projektu Leonardo da Vinci – Vetpro (315.15 KB)

Opublikowano 9 grudnia 2013
Zmieniono 7 sierpnia 2014
Wróć