Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2020 poz. 1552)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001552

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 42 ust. 7b

Dotyczy: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 14 września 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653) – wejście w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001653

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Karta Nauczyciela Art 70d i Karta Nauczyciela, Art. 70a ust. 1

Dotyczy: biblioteki, budżet, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 23 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)weszło w życie 15.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001743

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 127 ust. 18

Dotyczy: orzeczenia i opinie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 20 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U z 2013 r., poz. 199, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000199

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71 ust. 1 pkt. 2

Dotyczy: poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 1 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna