Dzień dobry, proszę o informację czy emerytura zawieszona ze względu na kontynuację zatrudnienia będzie podlegać marcowej waloryzacji w 2024, jeśli dostarczę do ZUS świadectwo pracy 27 lutego 2024 wraz z wnioskiem o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury? Oraz, czy 27 luty to poprawna data, aby otrzymać i emeryturę i pensję?
Dziękuję za wyjaśnienie

W przypadku, gdy dana osoba ukończyła powszechny wiek emerytalny, złożyła wniosek o emeryturę i nadal pracuje, ZUS ustala prawo do emerytury, oblicza jej wysokość i zwiesza ją do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedstawienia świadectwa pracy. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy. Z chwilą dostarczenia świadectwa pracy (wraz z wnioskiem o podjęcie wypłaty) emerytura zostanie obliczona na nowo.
Wszystkie świadczenia długoterminowe, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są co roku waloryzowane. Waloryzacja jest przeprowadzania w marcu, obejmuje wszystkie pobierane świadczenia, które zostały przyznane do końca lutego roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.
Waloryzacja od 1 marca 2024 r. obejmie wszystkich, którzy pobierali świadczenia (np. emerytury, renty, NSK) przed 1 marca 2024 r., jeśli nabyli prawo do tych świadczeń do 28 lutego 2024 r.
Jeśli zatem wniosek o podjęcie wypłaty (wraz ze świadectwem pracy) zostanie złożony 27 lutego, to emerytura zostanie wypłacona za miesiąc luty i zostanie zwaloryzowana od 1 marca.
W kwestii wypłaty wynagrodzenia powinien się Pan skonsultować z pracodawcą – ZUS nie jest organem właściwym w tym zakresie.

Anna Sobańska-Waćko
27 grudnia 2023 13:40