W tym roku przechodzę na NŚK.
Czy moje środki zgromadzone na rachunku członka Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU,,Złota Jesień' zostaną doliczone do świadczenia kompensacyjnego.

Zgodnie z zasadą "suwaka bezpieczeństwa", 10 lat przed osiągnieciem powszechnego wieku emerytalnego rozpoczyna się przekazywanie środków, zgromadzonych w OFE do ZUS. Środki te są sukcesywnie zapisywane na subkoncie ubezpieczonego, prowadzonym w ZUS. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, na rachunku w OFE nie będzie żadnych środków – będą one na subkoncie w ZUS. Wszystkie środki zgromadzone na subkoncie (np. te, które zostały przekazane przez OFE w ramach suwaka bezpieczeństwa) będą uwzględnione w wyliczeniu wysokości emerytury powszechnej.
Do obliczenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego uwzględniane są:
- składki na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zapisane na indywidualnym koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia kompensacyjnego,
- zwaloryzowany kapitał początkowy.
Środki, zgromadzone na subkoncie nie biorą udziału w ustaleniu wysokości NSK – będą uwzględnione przy emeryturze powszechnej.
Natomiast przy wyliczaniu wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego dla osób będących członkiem OFE, składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na koncie ubezpieczonego zwiększymy poprzez pomnożenie ich wskaźnikiem korygującym 19,55/12,22. Taka operacja pozwala na uwzględnienie w wyliczeniu świadczenia uwzględnić pełną wysokość składek emerytalnych, łącznie z tą częścią, jaka została przekazana do OFE.

Anna Sobańska-Waćko
1 września 2022 10:01