Czy składając wniosek o NŚK można dołączyć już posiadane wcześniej zaświadczenia (np. zaświadczenie z Uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczenie z PUP wystawione wcześniej dla potrzeb ustalenia Kapitału początkowego) czy należy postarać się o ponowne ich wystawienie?

Aby wystąpić o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, należy złożyć następujące dokumenty:
- wypełniony wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK) – wzór wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej lub w każdej naszej placówce,
- informację dotyczącą Pani okresów składkowych i nieskładkowych (np. zaświadczenia bądź świadectwa pracy zawierające stosowne wpisy),
- dokumenty potwierdzające Pani okres wykonywania pracy nauczycielskiej (np. zaświadczenia, świadectwa pracy, dokumenty wystawiony przez pracodawcę),
- dokumenty, które potwierdzają Pani okresy, m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej,
- dokumenty, które potwierdzają Pani zatrudnienie i wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r. – dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego – jeśli nie został wcześniej ustalony (np. Rp-7, kartoteki zarobkowe, angaże, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia ).

Należy zadbać o to, aby dołączyć dokumentację z całego okresu zatrudnienia w charakterze nauczyciela ( również przed 15-11-1991), która potwierdza następujące okresy:
- niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
- niewykonywania pracy, za które wypłacono wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- pozostawania w stanie nieczynnym,
- urlopu na dalsze kształcenie się,
- urlopu wychowawczego lub bezpłatnego.

Nie ma potrzeby ponownego składania dokumentów, które są już w posiadaniu ZUS, w związku z ustalaniem kapitału początkowego. Jeśli jednak posiada Pani jakieś dokumenty z okresu przed 1999 r., których nie przedłożyła Pani do wniosku o kapitał początkowy – to warto takie dokumenty dostarczyć.
Zaświadczenia, które pani posiada, z reguły zachowują swoją ważność – nie ma potrzeby występowania o ich ponowne wystawienie.

Anna Sobańska-Waćko
1 września 2022 10:02