Czy otrzymam emeryturę nauczycielską z Karty Nauczyciela art.88 ust.1 w związku ze zmianą przez art.361 pkt.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.(Dz.U.2022.1700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2022r.
Mój staż pracy w szkole na cały etat -35 lat.
21 lat pracy w szczególnym charakterze do 2008r.na cały etat.
Wiek 55 lat.
Okres składkowy: 35 lat.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Warunki stażowe pozwalające na skorzystanie z wcześniejszej emerytury nauczycielskiej określone są w ustępach 1 oraz 2a artykułu 88 Karty nauczyciela.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel, który udokumentuje:
 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze,
 zaś nauczyciel pracujący w szkolnictwie specjalnym – 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym,
może – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela, precyzuje m.in. w jakim czasie należy spełnić warunki stażowe, aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury.
Zgodnie z tym przepisem nauczyciel urodzony po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowuje prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:
1) spełnił warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz
2) nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Powyższy zapis oznacza, że aby skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej, obydwa warunki stażowe (czyli 30 lat pracy w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, lub w przypadku pracy w szkolnictwie specjalnym: 25 lat zatrudnienia w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym) należy spełnić do 31.12.2008 r.

Zmiana w treści art. 88 Karty Nauczyciela, wprowadzona artykułem 361 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. dotyczy rozszerzenia katalogu placówek, w których praca nauczycielska uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę – zostały tutaj dodane okręgowe ośrodki wychowawcze.
Pozostałe zapisy tego przepisu pozostają bez zmian.

Jeśli zatem do 31 grudnia 2008 r. nie posiada Pani ogólnego stażu zatrudnienia w wymiarze 30 lat (lub 25 lat w przypadku pracy w placówkach specjalnych), to nie spełnia Pani jednego z warunków – zatem nie przysługuje Pani prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej.

Aby jednoznacznie stwierdzić, że dana osoba spełnia warunki określone przepisami i uzyska prawo do emerytury, konieczna jest analiza dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o emeryturę. Dopiero na podstawie formalnie złożonego wniosku o emeryturę, dokonamy oceny uprawnień do emerytury na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela.

Anna Sobańska-Waćko
23 sierpnia 2022 13:20