Jestem na świadczeniu kompensacyjnym dla nauczycieli od września 2021 r. Za ten rok 2022 dochody moje dodatkowe wynoszą 33268 złotych netto. Pracowałam w Holandii i Niemczech na umowach o pracę. Czy muszę zrezygnować z pracy aby moje świadczenie nie uległo zmniejszeniu?

Przy rozliczaniu świadczeń w związku z osiąganiem dodatkowego przychodu operujemy wartościami brutto.
Jeżeli wysokość dodatkowego przychodu (brutto):
- nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
- wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – świadczenie zostanie zmniejszone,
- przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Graniczne kwoty przychodu zmieniają się co kwartał. W 2022 r. kształtują się one następująco:
1. Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
od 1 stycznia 2022 r. 3960,20 zł
od 1 marca 2022 r. 4196,60 zł
od 1 czerwca 2022 r. 4364,70 zł
2. Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 grudnia 2021 r. 7354,50 zł
od 1 marca 2022 r. 7793,70 zł
od 1 czerwca 2022 r. 8105,80 zł

Świadczeniobiorca, który podejmuje dodatkową aktywność zarobkową powinien o tym fakcie poinformować Zakład, podając planowaną kwotę dodatkowego przychodu. Na tej podstawie wydamy decyzję o zmniejszeniu świadczenia.
W decyzji wskażemy, że zmniejszenie świadczenia następuje od miesiąca, w którym została wydana ta decyzja albo od następnego miesiąca i określimy kwotę, o jaką świadczenie zostanie zmniejszone. Ostatecznie świadczenie rozliczymy po zakończeniu roku kalendarzowego, po złożeniu przez świadczeniobiorcę zaświadczenia o wysokości przychodu za ubiegły rok. Takie zaświadczenie należy złożyć do końca lutego. Na jego podstawie Zakład dokona rozliczenia (miesięcznego lub rocznego) i ustali, czy wypłacono świadczenie w prawidłowej wysokości.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca osiąga przychód z tytułu zatrudnienia za granicą w państwie członkowskim UE, to przy rozliczaniu świadczenia przyjmuje się przychód w wysokości faktycznie osiągniętej, udokumentowanej zaświadczeniem pracodawcy.
Jeżeli świadczeniobiorca przedłoży jedynie oświadczenie o wysokości uzyskanego przychodu, ZUS zobowiązuje go do niezwłocznego nadesłania wymaganego zaświadczenia, a także wskazania pracodawcy, u którego był zatrudniony za granicą oraz okresu, w jakim była wykonywana ta praca.

Przy ustalaniu równowartości w złotych polskich (PLN) uzyskanego przychodu zastosowanie ma kurs przeliczenia walut publikowany przez Europejski Bank Centralny. W przypadku miesięcznego rozliczania przychodu – przyjmuje się kurs z ostatniego dnia miesiąca, w którym osiągnięty został przychód, a w przypadku rocznego rozliczania przychodu – przyjmuje się kurs z ostatniego dnia danego roku kalendarzowego albo z ostatniego dnia miesiąca rozliczanego okresu, jeżeli rozliczany okres zakończył się przed ostatnim dniem roku kalendarzowego.
Aby jednoznacznie stwierdzić, czy Pani świadczenie powinno zostać zmniejszone czy zawieszone, konieczna jest analiza dokumentacji. Informacje przedstawione w Pani pytaniu nie są wystarczające.

Anna Sobańska-Waćko
16 sierpnia 2022 11:52