Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź. Mam 53 lata, okresy składkowe i nieskładkowe to 32lata. W tym praca nauczycielska 19 lat. Od roku nie pracuję. Praca w szkole jako nauczyciel była ostatnią moją aktywnością zawodową. Czy jeśli podejmę pracę jako nauczyciel na rok, to czy ten rok pracy zostanie mi doliczony do 19 lat wcześniej przepracowanych? Jeśli tak, to czy po osiągnięciu wieku 55 lat będę mogła ubiegać się o Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (NSK) przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,
Do wymaganego stażu 20 lat pracy nauczycielskiej zaliczany jest każdy okres pracy nauczycielskiej, spełniający ustawowe warunki. Jeśli zatem ponownie podejmie Pani pracę w charakterze nauczyciela w placówkach określonych w ustawie, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, to okres ten zostanie doliczony do pracy nauczycielskiej, która uprawnia do NSK.
Do wymaganego stażu 20 lat pracy nauczycielskiej nie wliczamy następujących okresów:
- okresów niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
- okresów, za które wypłacono zasiłek opiekuńczy lub macierzyński,
- okresów niewykonywania pracy, za które wypłacono – na podstawie Karty Nauczyciela:
 wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby,
 wynagrodzenie w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- urlopu szkoleniowego,
- urlopu na dalsze kształcenie się,
- okresów pozostawania w stanie nieczynnym,
- urlopu wychowawczego,
- urlopu bezpłatnego,
- służby wojskowej.

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.
Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione łącznie, wówczas przysługuje prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Jednoznaczne stwierdzenie, czy nabędzie Pani prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego z chwilą ukończenia 55 lat jest możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu analizy całości sprawy, na podstawie dokumentów złożonych do wniosku o świadczenie.
Może Pani złożyć taki wniosek, wraz z kompletem dokumentów, już teraz. ZUS przeanalizuje sprawę, a w decyzji określi wszystkie warunki, których Pani na ten moment nie spełnia. W ten sposób uzyska Pani informację o tym, ile i jakie przebyte przez Panią okresy spełniają kryteria okresów składkowych, nieskładkowych oraz pracy nauczycielskiej.

Anna Sobańska-Waćko
11 sierpnia 2022 14:05