Dzień dobry. Pytałam o to wcześniej, ale chciałabym się jeszcze upewnić, czy dobrze zrozumiałam. Mój okres wypowiedzenia w szkole kończy się 31.08, a następnie składam wniosek o NŚK. Czy przed datą ustania stosunku pracy muszę rozwiązać umowę o dzieło, czy nie jest to konieczne, bo nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym? Chciałabym się upewnić, czy nie będzie ona podstawą do odmowy przyznania świadczenia.
Czy w razie rozwiązania takiej umowy zleceniobiorca musi mi odpowiedzieć na moje odstąpienie od umowy, czy samo wysłanie przeze mnie takiego dokumentu ma moc wiążącą. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Umowa o dzieło co do zasady nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Wyjątkiem jest umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą – w takim przypadku umowa o dzieło podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.
Jeśli zatem zawarła Pani umowę z innym zamawiającym, a nie z pracodawcą, z którym wiąże Panią umowa o pracę, to nie ma przeszkód, aby ją Pani kontynuowała zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego rozwiązaniu. Nie ma potrzeby rozwiązywania takiej umowy o dzieło, jej realizowanie nie wpływa na prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Tylko aktywności zarobkowe, które podlegają ubezpieczeniom społecznym, realizowane równolegle z pracą w charakterze nauczyciela muszą zostać wstrzymane. To oznacza, że nauczyciel, który stara się o świadczenie kompensacyjne, a pracuje w kilku miejscach, musi rozwiązać wszystkie swoje umowy które rodzą obowiązek ubezpieczenia, bez względu na ich charakter, miejsce wykonywania i wymiar czasu pracy – najpóźniej w dniu, w którym rozwiąże stosunek pracy na stanowisku nauczyciela. Ta zasada dotyczy np. umowy o pracę, umowy zlecenia, czy prowadzenia działalności gospodarczej.
Zasady nawiązywania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych (a taką umową jest umowa o dzieło) nie leżą w zakresie zadań ZUS. Proponuję w tej kwestii skonsultować się np. z prawnikiem lub ze stroną umowy – zamawiającym.
Zachęcam Panią do skorzystania z możliwości skonsultowania swojej indywidualnej sprawy z naszymi doradcami na Salach Obsługi Klientów, dostępnych w każdej jednostce ZUS. Nasi konsultanci z pewnością wyjaśnią wszystkie wątpliwości, analizując konkretną sprawę i jej okoliczności.

Anna Sobańska-Waćko
10 sierpnia 2022 10:40