Dzień dobry
Mam 34 lata stażu pracy w szkole. Zamierzam przejść na Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne ( spełniam warunki,). Pod koniec maja 2022r. złożyłam wypowiedzenie stosunku pracy. Czy mogę rozwiązać stosunek pracy w dniu 28 sierpnia i czy z tego tytułu za miesiąc sierpień otrzymam świadczenie z ZUS, czy przy rozwiązaniu stosunku pracy 28 sierpnia otrzymam odprawę emerytalną z zakładu pracy?
Proszę o odpowiedź.

Nauczyciel, wychowawca otrzyma świadczenie kompensacyjne jeżeli spełni łącznie trzy warunki:
- ukończył odpowiedni wiek, który został określony w ustawie,
- udowodnił staż składkowy i nieskładkowy który wynosi 30 lat w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel (w placówkach wymienionych w ustawie) w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć,
- rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek lub wygasł w okolicznościach wymienionych w ustawie.

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest ustalane od dnia, w którym spełnione są łącznie wszystkie warunki określone powyżej.
Jeżeli poza rozwiązaniem stosunku pracy wszystkie pozostałe warunki są spełnione, to prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostanie przyznane od następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy.
Przy założeniu, że na dzień 28 sierpnia spełni Pani warunek wieku oraz warunki stażowe i w tej dacie rozwiązany zostanie stosunek pracy, to prawo do świadczenia zostanie ustalone na dzień, w którym spełni Pani wszystkie warunki – czyli na 29 sierpnia. Przyznanie prawa do świadczenia od 29 sierpnia oznacza, że za sierpień otrzyma Pani świadczenie obliczone proporcjonalnie za część miesiąca – od daty nabycia prawa do świadczenia.
Kwestie daty rozwiązania stosunku pracy oraz uprawnień do odprawy emerytalnej nie leżą w gestii ZUS – w tych sprawach powinna się Pani skonsultować z pracodawcą.

Anna Sobańska-Waćko
9 sierpnia 2022 07:54