Dzień dobry
Jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej. Spełniam warunki do ubiegania się o Nauczycielskie Świadczenie
kompensacyjne. Jakie dokumenty należy w tym celu złożyć do ZUS?

Aby wystąpić o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, należy złożyć następujące dokumenty:
- wypełniony wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK) – wzór wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej lub w każdej naszej placówce,
- informację dotyczącą Pani okresów składkowych i nieskładkowych (np. zaświadczenie bądź świadectwo pracy zawierające stosowne wpisy),
- dokumenty potwierdzające Pani okres wykonywania pracy nauczycielskiej (np. zaświadczenie, świadectwo pracy, dokument wystawiony przez pracodawcę),
- dokumenty, które potwierdzają Pani okresy, m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej,
- dokumenty, które potwierdzają Pani wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r. – dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego – jeśli nie został wcześniej ustalony (np. Rp-7, kartoteki zarobkowe, angaże, legitymacja ubezpieczeniowa).

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne należy złożyć najwcześniej 30 dni przed:
- dniem, w którym spełni Pani warunki do uzyskania świadczenia,
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Anna Sobańska-Waćko
20 lipca 2022 09:15