Witam. Czy lata pracy jako dyrektor, z pensum dydaktycznym obniżonym do 3 godz. Tygodniowo, są przez ZUS liczone jako czas pracy "przy tablicy"? Czy nauczycielowi, który ma 31 lat pracy w zawodzie nauczyciela ( 15 lat jako nauczyciel, 16 lat jako dyrektor) i skończył 55 lat przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Dyrektor/wicedyrektor zachowuje uprawnienia nauczyciela, mimo iż w okresie zajmowania tego stanowiska jego obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami uległ obniżeniu na podstawie przepisów Karty Nauczyciela.
W przypadku, kiedy stanowisko dyrektora/wicedyrektora szkoły, powierzono nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, to okres pełnienia tej funkcji jest okresem pracy nauczycielskiej zaliczanym do uprawnień o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, należy spełnić łącznie następujące warunki:
o udowodnić co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiązać na swój wniosek stosunek pracy (lub stosunek ten wygaśnie w określonych przepisami okolicznościach),
o ukończyć określony wiek, czyli:
Kobieta:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,
Mężczyzna:
co najmniej 55 lat – do końca 2014 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2015-2016,
co najmniej 57 lat – w latach 2017-2018,
co najmniej 58 lat – w latach 2019-2020,
co najmniej 59 lat – w latach 2021-2022,
co najmniej 60 lat – w latach 2023-2024,
co najmniej 61 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 62 lata – w latach 2027-2028,
co najmniej 63 lata – w latach 2029-2030,
co najmniej 64 lata – w latach 2031-2032.

Aby jednoznacznie stwierdzić, czy danej osobie przysługuje prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, konieczna jest analiza dokumentacji danej sprawy.

Anna Sobańska-Waćko
23 czerwca 2022 07:36