Dzień dobry, jeżeli mam ukończone 62 lata to przy odprawie emerytalnej jestem zwolniona z podatku dochodowego? Którego dnia sierpnia najkorzystniej jest przejść na emeryturę? Proszę o informację. Pozdrawiam.

Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczynamy na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury Pani złożyć w każdym czasie, najlepiej złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym łącznie spełnione będą wszystkie warunki niezbędne do uzyskania świadczenia (czyli warunek rozwiązania stosunku pracy, osiągnięcie wieku emerytalnego),
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na emeryturę.

Emeryturę powszechną przyznajemy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o emeryturę, jednak nie wcześniej niż od dnia w którym wnioskodawca ukończy powszechny wiek emerytalny. Jeśli w dniu nabycia uprawnień do emerytury stosunek pracy nie będzie rozwiązany – to wypłata emerytury zostanie zwieszona.
Podjęcie wypłaty emerytury zależy od rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywana jest praca bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury i od złożenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ostatnim dniu danego miesiąca, podjęcie wypłaty emerytury przysługuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Jeżeli zatem chce Pani otrzymać emeryturę za sierpień, to rozwiązanie stosunku pracy powinno nastąpić najpóźniej 30 sierpnia, a wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy należy złożyć najpóźniej 31 sierpnia. Może Pani również złożyć wniosek o emeryturę na początku sierpnia, a do końca miesiąca dostarczyć do ZUS świadectwo pracy. W obydwu przypadkach emerytura zostanie przyznana za cały miesiąc sierpień.

W kwestiach podatkowych proponuję zwrócić się do urzędu skarbowego – ZUS nie jest organem właściwym w zakresie podatków.

Anna Sobańska-Waćko
24 czerwca 2022 07:29