Dzień dobry, z powodu likwidacji szkoły w dniu 30 mają 2022 r. otrzymałam wypowiedzenie. Od 20 sierpnia mam skierowanie do sanatorium w ramach prewencji zdrowotnej. Turnus ma trwać do 12 września 2022r. Zakończy się więc po okresie wypowiedzenia. Jeżeli nie znajdę pracy w szkole, możliwe jest przejście na świadczenie kompensacyjne. Czy mogę skorzystać z sanatorium a po powrocie złożyć wniosek o świadczenie?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.
Co do zasady, aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, należy rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek. Nawet jeśli praca zostanie zakończona za porozumieniem stron, ważne jest, żeby to nauczyciel złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy.
Od powyższej zasady występują jednak wyjątki:
- Prawo do świadczenia kompensacyjnego będzie przysługiwało także wtedy, jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany z powodu:
o całkowitej likwidacji szkoły,
o częściowej likwidacji szkoły,
o zmian organizacyjnych, które spowodują zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
o zmian planu nauczania, które uniemożliwią zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć.
- Prawo do tego świadczenia przysługuje również wtedy, gdy stosunek pracy wygaśnie, ponieważ:
o upłynął sześciomiesięczny okres, w którym nauczyciel pozostawał w stanie nieczynnym,
o nauczyciel w stanie nieczynnym odmówił podjęcia pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na jaki została zawarta umowa – w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku.

Istnieje zatem możliwość uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w przypadku likwidacji szkoły, jeśli zostaną spełnione określone na wstępie warunki (wiek, ogólny staż, staż pracy nauczycielskiej, ostatnie zatrudnienie w charakterze nauczyciela).

Fakt korzystania z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej po okresie wypowiedzenia pozostaje bez wpływu na uzyskanie uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Anna Sobańska-Waćko
13 czerwca 2022 12:40