Dzień dobry.
Uprzejmie proszę o odpowiedź w poniższej kwestii.
Jestem nauczycielem dyplomowanym czynnym, pracującym w szkole podstawowej. Chciałabym z dniem 26.08.2022 r. przejść na świadczenie kompensacyjne.
Czy w takim wypadku świadczenie kompensacyjne będzie mi przysługiwało w pełnej wysokości i za cały miesiąc sierpień , tak jak emerytura?
Dziękuję z góry za odpowiedź.

Nauczyciel, wychowawca otrzyma świadczenie kompensacyjne jeżeli spełni łącznie trzy warunki:
- ukończył odpowiedni wiek, który został określony w ustawie,
- udowodnił staż składkowy i nieskładkowy który wynosi 30 lat w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel (w placówkach wymienionych w ustawie) w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć,
- rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek lub wygasł w okolicznościach wymienionych w ustawie.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne należy złożyć nie wcześniej, niż 30 dni przed:
- dniem, w którym spełnione zostaną wszystkie warunki do uzyskania świadczenia,
- dniem, w którym dana osoba zamierza przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeżeli rozwiąże Pani stosunek pracy 25 sierpnia, w sierpniu dostarczy Pani wniosek wraz z świadectwem pracy i spełni Pani wszystkie pozostałe warunki, to ZUS przyzna prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego od 26 sierpnia.
Złożenie wniosku w lipcu nie będzie miało wpływu ani na datę przyznania prawa do świadczenia, ponieważ istotna jest data spełnienia wszystkich warunków.
Przyznanie prawa do świadczenia od 26 sierpnia oznacza, że otrzyma Pani proporcjonalnie świadczenie za część miesiąca – od daty nabycia prawa do świadczenia.

Anna Sobańska-Waćko
12 czerwca 2022 20:50