Czy nauczyciel po przebywaniu na urlopie bezpłatnym może otrzymać NŚK? Chodzi o sytuację, gdy będąc na urlopie bezpłatnym rozwiąże stosunek pracy, kilka miesięcy poczeka do osiągnięcia wymaganego wieku /inne warunki są spelnione/ i złoży wniosek o nśk.

Nauczyciel, wychowawca otrzyma nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jeżeli spełni łącznie trzy warunki:
- ukończył odpowiedni wiek, który został określony w ustawie,
- udowodnił staż składkowy i nieskładkowy który wynosi 30 lat w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel (w placówkach wymienionych w ustawie) w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć,
- rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek lub stosunek ten wygasł w okolicznościach wymienionych w ustawie.

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.

Korzystanie z bezpłatnego urlopu przed rozwiązaniem stosunku pracy nie pozbawia możliwości uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Należy pamiętać o tym, że urlop bezpłatny nie wlicza się do wymaganego stażu.

Anna Sobańska-Waćko
10 czerwca 2022 07:55