Dzień dobry.
Po przejściu na nśk planuję zatrudnienie w szkole z oddziałami przygotowawczymi dla uczniów ukraińskich. Na podstawie nowego Rozporządzenie MEN. Czy mają Państwo już doświadczenie z taką szkołą? Pytanie moje: Jak poinformować ZUS i co donieść w związku z pracą w takiej szkole, aby nie zrobilo się zamieszanie prawne.
Z góry dziękuję.

Zgodnie z ogólnymi zasadami prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostaje zawieszone w przypadku nawiązania stosunku pracy z placówką oświatową wymienioną w karcie nauczyciela. W takim przypadku nie ma znaczenia wysokość przychodu, ani rodzaj wykonywanej pracy. Placówki, wymienione w karcie nauczyciela, o których mowa powyżej, to:
- publicznych i niepublicznych przedszkolach,
- szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
- placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), czyli:
o młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
o młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
o specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
o specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
o ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, które umożliwiają:
 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są organizowane na podstawie odrębnych przepisów,
 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
o placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw od dnia 24 lutego 2022 r. wprowadziła wyjątek od powyższej zasady. Wyjątek ten dotyczy osób, które pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i nawiążą stosunek pracy w jednostkach o których mowa powyżej, na stanowisku:
- pomocy nauczyciela,
- nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy.
W takich przypadkach, zgodnie z art. 58 przytoczonej ustawy, prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie zostanie zawieszone. Świadczenie będzie jednak podlegało ogólnym zasadom zawieszalności, w zależności od kwot uzyskanego w danym roku przychodu.
Każda osoba, która pobiera nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i zamierza podjąć pracę zarobkową, powinna zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tym fakcie oraz o wysokości przychodu. Można to zrobić w formie pisma, w którym warto podać także informację, że podjęte zatrudnienie spełnia warunki, o którym mowa w art. 58 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Można także skorzystać z formularza ZUS EROP – oświadczenie o osiąganiu przychodu.
Następnie należy co roku, do końca lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenia o wysokości przychodu za ubiegły rok, wystawione przez pracodawcę (zleceniodawcę). Warto zadbać o to, aby w tym w tym zaświadczeniu pracodawca przekazał informację o tym, że dana osoba była zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela lub nauczyciela w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy.
Na podstawie takiego zaświadczenia ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.

Anna Sobańska-Waćko
8 czerwca 2022 12:39