Czy po rozwiązaniu stosunku pracy można pobierać zadilek dla bezrobotnych, a następnie po spełnieniu kryterium wieku można przejść na NŚK? Czyli czy fakt bycia bezrobotnym pobierającym zasiłek dla bezrobotnych nie jest przeszkodą aby otrzymać NŚK? Wszystkie inne warunki są spełnione, oprócz wieku.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, nie jest przeszkodą do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego po spełnieniu wszystkich opisanych powyżej warunków.

Anna Sobańska-Waćko
27 maja 2022 06:12