Dzień dobry, bardzo proszę o wyjaśnienie, jak przebiega cała procedura ubiegania się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jestem nauczycielem dyplomowanym, w marcu 2024 roku ukończę 55 lat, a w szkole podstawowej pracuję w pełnym wymiarze godzin nieprzerwanie od 01.09.1992r. Przed podjęciem pracy w szkole ukończyłam pięcioletnie stacjonarne studia pedagogiczne. Czy mam w ogóle możliwość ubiegania się o to świadczenie od 01.09.2024r?
Dziękuję z góry za odpowiedź

1. Warunki nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
- ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
- rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
- ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,

Jeśli chodzi o to, jakie okresy są zaliczane do okresów składkowych i nieskładkowych, to ich katalog a także wymagana dokumentacja są opisane tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/okresy-uwzgledniane-przy-ustalaniu-prawa-do-emerytury-i-renty-i-obliczaniu-wysokosci-tych-swiadczen.

Do wymaganego stażu 20 lat pracy nauczycielskiej nie wliczamy następujących okresów:
- okresów niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
- okresów, za które wypłacono zasiłek opiekuńczy lub macierzyński,
- okresów niewykonywania pracy, za które wypłacono – na podstawie Karty Nauczyciela:
- wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby,
- wynagrodzenie w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- urlopu szkoleniowego,
- urlopu na dalsze kształcenie się,
- okresów pozostawania w stanie nieczynnym,
- urlopu wychowawczego,
- urlopu bezpłatnego,
- służby wojskowej.

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.
Z podanych przez Panią informacji wynika, że w marcu 2024 r. ukończy pani 55 lat, spełni więc Pani jeden z opisanych powyżej warunków – warunek wiekowy. Jeżeli z chwilą ukończenia tego wieku spełni Pani także pozostałe warunki, to uzyska Pani wówczas prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Aby stwierdzić, czy spełnia Pani wszystkie warunki, konieczna jest analiza dokumentacji.
2. Kiedy złożyć wniosek?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest przyznawane po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną. Wniosek można złożyć w dowolnym czasie, nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym spełni Pani warunki do uzyskania świadczenia,
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeżeli wniosek wraz dokumentacją zostanie złożony z większym wyprzedzeniem, wydamy decyzję o odmowie prawa do świadczenia. Wskażemy w niej, których warunków Pani nie spełnia.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony później, to prawo do świadczenia kompensacyjnego ustalimy nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.
3. Jakie dokumenty należy złożyć?
Osoba, zainteresowana uzyskaniem prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego powinna złożyć do ZUS nas następujące dokumenty:
- wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK) – dostępny na stronie internetowej Zakładu (www.zus.pl) a także w każdej naszej placówce,
- informację dotyczącą przebytych okresów składkowych i nieskładkowych (ERP-6),
- dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej,
- dokumenty, które potwierdzają przebyte okresy, m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej,
- dokumenty, które potwierdzają wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.
4. Jak i kiedy ZUS załatwi sprawę?

Wniosek rozpatruje jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

W razie wątpliwości czy pytań zachęcam Panią do skorzystania z usług naszych doradców emerytalnych, który są dostępni w każdej jednostce ZUS, także poprzez e-wizytę.
Więcej o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
13 maja 2022 07:14