Witam mam 57 lat w tym 32lata pracy w zawodzie nauczyciela .Ze względu na ograniczenia etatu dowiedziałam się od dyrektora że dostanę wypowiedzenie umowy. Zależało mi na dopracowaniu do 60 roku życia ze względu na rekompensatę . Mam pytanie czy okres 5 letnich dziennych studiów wlicza się do okresów nieskładkowych i czy dzięki temu miałabym szansę otrzymać rekompensatę mimo 32 letniego stażu pracy.

Rekompensata nie jest uzależniona od jakiejś określonej liczby okresów składkowych i nieskładkowych. Ważny jest natomiast okres pracy nauczycielskiej należy udokumentować co najmniej 15 lat takiej pracy przed 1 stycznia 2009 r.

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Natomiast ogólny staż ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) jest istotny przy ubieganiu się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (NSK).

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,

Do wymaganego stażu 20 lat pracy nauczycielskiej nie wliczamy następujących okresów:
- okresów niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
- okresów, za które wypłacono zasiłek opiekuńczy lub macierzyński,
- okresów niewykonywania pracy, za które wypłacono – na podstawie Karty Nauczyciela:
 wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby,
 wynagrodzenie w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- urlopu szkoleniowego,
- urlopu na dalsze kształcenie się,
- okresów pozostawania w stanie nieczynnym,
- urlopu wychowawczego,
- urlopu bezpłatnego,
- służby wojskowej.

Należy pamiętać o tym, że
Okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku może być zaliczony do okresów nieskładkowych, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów. Jeśli programowy wymiar studiów wynosił np. 5 lat, to do okresów nieskładkowych zaliczone zostanie 5 lat.

Jednak należy pamiętać o tym, że do ustalania wymaganego do NSK stażu 30 lat okresy nieskładkowe uwzględnimy tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Szczegółowy katalog okresów składkowych i nieskładkowych można znaleźć na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/okresy-uwzgledniane-przy-ustalaniu-prawa-do-emerytury-i-renty-i-obliczaniu-wysokosci-tych-swiadczen

Anna Sobańska-Waćko
4 kwietnia 2022 13:55