Od 2017r jestem na świadczeniu kompensacyjnym dla nauczycieli. W styczniu kończę 60 lat Czy przysługuje mi emerytura?
A

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.
Jeżeli prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego uzyskała Pani w 2017r, to jest ono przyznane do dnia poprzedzającego ukończenie podwyższonego wieku emerytalnego, bo wówczas taki właśnie wiek obowiązywał. Zatem o emeryturę może Pani wystąpić z chwilą osiągniecia wieku, do którego przyznane jest świadczenie kompensacyjne.
Ale w międzyczasie powszechny wiek emerytalny kobiet został obniżony do 60 lat, dlatego może Pani wystąpić z wnioskiem o emeryturę już z chwilą ukończenia tego właśnie wieku, czyli 60 lat. Decyzja, kiedy wystąpić o emeryturę powszechną, należy do Pani.
W każdym przypadku konieczne jest złożenie wniosku, ponieważ postępowanie w sprawie ustalenia prawa do emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosek o emeryturę (EMP) może Pani pobrać ze strony internetowej: www.zus.pl. Formularze te są również dostępne w salach obsługi klientów, w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do najbliższej jednostki ZUS. Ta placówka przekaże go do tej jednostki ZUS, która jest właściwa ze względu na Pani miejsce zamieszkania.
Jeśli posiada Pani profil na naszej Platformie Usług Elektronicznych (PUE), to wniosek o emeryturę może Pani złożyć w formie elektronicznej, za pomocą tego właśnie narzędzia. Informacje na temat PUE są dostępne tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue. Jeśli do wniosku zamierza Pani dołączyć jeszcze jakieś dokumenty, potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń, których nie dostarczyła Pani do ZUS z wnioskiem o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to należy je dostarczyć do ZUS w oryginale – osobiście lub pocztą.
Decyzję w sprawie emerytury wyda jednostka ZUS właściwa ze względu na Pani miejsce zamieszkania.

Anna Sobańska-Waćko
8 grudnia 2021 15:07