Dzień dobry,
Dowiedziałam się, że w tym roku warto przejść na emeryturę z powodu ( niestety) dużej śmiertelności w kraju? Nie wiem czy to prawda, jeśli tak czy to również dotyczy wysokości świadczenia kompensacyjnego nauczycieli czy tylko w przypadku przejścia na emeryturę? Mam 58 lat i właśnie zaczęłam 40 rok pracy w zawodzie nauczyciela.

Wysokość emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego obliczamy według nowych zasad, zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej. Wysokość tej emerytury zależy od:
- kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na Twoim koncie w ZUS, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, z uwzględnieniem ich waloryzacji,
- kwoty środków zapisanych na subkoncie, z uwzględnieniem ich waloryzacji,
- kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego,
- średniego dalszego trwania życia właściwego dla wieku przejścia na emeryturę.
Średnie dalsze trwanie życia ma również wpływ na wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, które jest wyliczane podobnie jak emerytura powszechna.

Średnie dalsze trwanie życia to wielkość statystyczna, która określa przeciętny okres (wyrażony w miesiącach), jaki upływa od ustalenia prawa do emerytury do śmierci ubezpieczonego. Tablice trwania życia uwzględniają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach, wspólnie dla kobiet i mężczyzn. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza je co roku w Monitorze Polskim, w formie komunikatu. Tablice te są podstawą do obliczenia emerytur, o które wnioski ubezpieczeni zgłosili od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Średnie dalsze trwanie życia zależy m.in. od tego, jak kształtuje się śmiertelność w populacji. Faktem jest, że średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, obowiązujące od 1 kwietnia 2021r. jest niższe, niż w poprzednim roku. A im niższa wartość tego wskaźnika, tym wyższe świadczenie.

Przy obliczaniu wysokości emerytury powszechnej co do zasady korzystamy z tablicy trwania życia, która obowiązuje w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek – dotyczy on tych osób, które decydują się na wydłużenie aktywności zawodowej. Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny przed zgłoszeniem wniosku i obowiązywała wtedy inna tablica trwania życia, ma prawo do skorzystania z wariantowania tablicy średniego dalszego trwania życia. To oznacza, że w takim przypadku przy obliczaniu wysokości emerytury weźmiemy pod uwagę tę tablicę, która będzie korzystniejsza. Możliwe więc, że zastosujemy tablicę trwania życia obowiązującą w dniu, w którym dana osoba osiągnęła wiek emerytalny – jeśli ta tablica będzie korzystniejsza od tej, która będzie obowiązywała w dacie złożenia wniosku o emeryturę.

Takie wariantowanie nie obowiązuje jednak przy obliczaniu wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Anna Sobańska-Waćko
15 listopada 2021 08:49