Od 01.09.1983 r. do 31.08.2018 r. pracowałam jako nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. przebywałam na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Od 01.09. 2019 r, jestem na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym , które mam przyznane do 20.06.2023 roku, gdyż w tym dniu osiągnę wiek emerytalny.
Kiedy powinnam złożyć wniosek do ZUS o emeryturę, aby była mi najkorzystniejsza ? Czy jeszcze w czerwcu 2023 roku czy w lipcu 2023 roku ?
Czy mam złożyć tylko wniosek o emeryturę bo wszystkie inne dokumenty moje są w ZUS, w związku z ubieganiem się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i czy mogę wskazać lata pracy mi najkorzystniejsze do obliczenia emerytury?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Informacja ta jest zawarta w decyzji przyznającej to świadczenie.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.

Wypełniony wniosek można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed dniem, w którym spełni Pani warunki niezbędne do uzyskania emerytury – a więc nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. W takim przypadku prawo do emerytury przyznamy od daty ukończenia wieku emerytalnego i zachowa Pani zarówno ciągłość w wypłacie świadczeń jak i w ubezpieczeniu zdrowotnym.
Jeżeli posiada Pani jakieś inne, nowe dokumenty, których nie przedłożyła Pani wraz z wnioskiem o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to takie dodatkowe dowody należy dostarczyć do ZUS.


Wysokość emerytury powszechnej dla osób urodzonych po 1948 r. jest obliczana wg tzw. nowych zasad i zależy od wszystkich składek i kapitału początkowego, zapisanych na koncie ubezpieczonego. Obecnie do wyliczenia emerytur powszechnych nie wskazuje się już zarobków z wybranych, najbardziej korzystnych lat.

Do ustalenia podstawy obliczenia powszechnej emerytury uwzględnimy:
 zwaloryzowany kapitał początkowy,
 zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zaczniemy wypłacać emeryturę,
 w przypadku osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS (w tym również przeniesione z OFE).

Do obliczenia emerytury uwzględnimy wszystkie aktualne waloryzacje składek i kapitału początkowego. Podstawę obliczenia emerytury podzielimy przez aktualnie obowiązujące średnie dalsze trwanie życia.
Warto dodać, że pobrane nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pomniejszają podstawy wyliczenia emerytury powszechnej.

Wątpliwości, czy złożyć wniosek w czerwcu czy w lipcu biorą się zapewne z problemu tzw. "czerwcowych emerytur", związanego z uwzględnianiem waloryzacji składek zapisanych na kontach ubezpieczonych. W poprzednich latach (nie licząc roku 2020 r.) osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. W ramach Tarczy Antykryzysowej udało się wprowadzić szczególne przepisy dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu 2020 roku. ZUS ustalał im emeryturę w ten sam sposób jak emeryturę majową, o ile takie rozwiązanie było dla tych osób korzystniejsze.
W 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów, która już na stałe zmienia zasady wyliczania emerytur i rozwiązała problem tzw. "czerwcowych emerytur".
Dlatego w przyszłości osoby, które osiągną wiek emerytalny w czerwcu, bez obaw mogą składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu.

Anna Sobańska-Waćko
5 listopada 2021 12:30