Czy do 30 - letniego stażu pracy uprawniającego do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wlicza się okres studiów? Np. 25 lat zatrudnienia plus 8 lat studiów? Czy wymagane 30 lat musi być to czas zatrudnienia?

Jednym z warunków jakie należy spełnić aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest udokumentowanie co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
Okresami składkowymi nazywamy inaczej okresami ubezpieczenia, za które przewidziany jest obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne – ubezpieczenia emerytalne i rentowe – lub za które nie było obowiązku opłacania składki, ale ustawodawca uznał je za okresy składkowe.
Natomiast okresami nieskładkowymi są okresy, za które nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenia emerytalne i rentowe), które jednak z uwagi na specyficzny charakter podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości.

Szczegółowy katalog okresów składkowych i nieskładkowych można znaleźć na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/okresy-uwzgledniane-przy-ustalaniu-prawa-do-emerytury-i-renty-i-obliczaniu-wysokosci-tych-swiadczen

Do okresów nieskładkowych zaliczamy m.in. okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów.
Ubezpieczony powinien przedłożyć zaświadczenie uczelni potwierdzające fakt ukończenia studiów, okres ich trwania i programowy wymiar studiów albo dyplom, jeżeli studia zostały zakończone jego uzyskaniem, a z dyplomu tego wynika okres trwania i programowy wymiar studiów.

Należy pamiętać o tym, że do ustalania wymaganego stażu 30 lat okresy nieskładkowe uwzględnimy tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Anna Sobańska-Waćko
4 listopada 2021 09:53