Nauczyciel – lat 57 zatrudniony dwie placówki oświatowe:
Stosunek zatrudnienia nauczyciela przez mianowanie (etat 18/18) ustał w związku z likwidacją placówki, 20 lat pracy przy tablicy, pracownik pobrał wszelkie należne mu odprawy aczkolwiek od 20.08.2020 roku do 19.02.2021 roku, przebywa na długotrwałym L4 a następnie od 18.02.2021 roku na świadczeniu rehabilitacyjnym (obecnie wystawione do lutego 2022 roku).
W międzyczasie pracownik zatrudniony jest w drugiej placówce oświatowej w wymiarze 8/18 etatu.
Nie mamy pisemnej informacji o zwolnieniu z głównego miejsca pracy i pozyskaniu odpraw. Od długotrwałego L4 brak kontaktu z pracownikiem.
Czy w sytuacji ustania możliwości korzystania z przyznanych świadczeń rehabilitacyjnych w sytuacji kiedy pracownik będzie starał się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, może być zatrudniony w tutejszej placówce w wymiarze 8/18 etatu, czy powinien wystosować pismo – wypowiedzenie umowy. Z kolei w sytuacji złożenia pisma o wypowiedzeniu umowy z tytułu przejścia na świadczenia kompensacyjne – czy w obecnej placówce należy się w/w kolejna odprawa emerytalna.

Z góry dziękujemy za wsparcie i doradztwo w w/w sprawie.

Aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, należy łącznie spełnić wszystkie warunki:
- warunek ukończenia wieku,
- warunek wymaganego stażu pracy,
- warunek wymaganego stażu pracy w charakterze nauczyciela,
- warunek rozwiązania stosunku pracy.

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

Aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nauczyciel musi na własny wniosek rozwiązać stosunek pracy.

Kwestie odpraw emerytalnych czy innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy nie należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ustalania prawa do tego rodzaju świadczeń uprawniony jest pracodawca.

Anna Sobańska-Waćko
21 października 2021 11:30